Działalność PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie (zwane dalej PCPR) to jednostka organizacyjna powiatu. Pod kierownictwem dyrektor p. Agnieszki Gabrowskiej, realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Przy PCPR w Rzeszowie działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. PCPR sprawuje także nadzór nad pięcioma domami pomocy społecznej, środowiskowym domem samopomocy, warsztatem terapii zajęciowej i mieszkaniem chronionym.

Wypełnianie wymienionych zadań jest obowiązkiem poszczególnych zespołów działających w PCPR w Rzeszowie.

PCPR w Rzeszowie realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (zwany dalej Organizatorem). W tym celu działa Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej. Do jego zadań należy kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, organizowanie szkoleń dla kandydatów i rodzin zastępczych. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia pomoc i wsparcie rodzinom zastępczym poprzez grupy wsparcia, rodziny pomocowe czy pomoc wolontariuszy. Organizator współpracuje ze środowiskiem lokalnym, a w tym z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, instytucjami oświatowymi i leczniczymi, kościołami, związkami wyznaniowymi i organizacjami społecznymi. Ważnym zadaniem jest też prowadzenie poradnictwa i terapii dla rodzin zastępczych i dzieci oraz zapewnianie im pomocy prawnej. Organizator przekazuje także do ośrodków adopcyjnych informację o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, aby poszukiwać dla nich rodzin adopcyjnych. Wszystkie zadania realizowane są zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Powiatowym programem systemu i rozwoju pieczy zastępczej w powiecie rzeszowskim na lata 2015-2017.

System pieczy zastępczej obejmuje też szeroki dział świadczeń instytucjonalnych i rodzinnych form opieki zastępczej. Zadania te w PCPR w Rzeszowie realizuje Zespół ds. świadczeń pieczy zastępczej. Działania zespołu to:

 • zapewnienie dzieciom opieki zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, wspieranie procesu ich usamodzielnienia,
 • prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym,
 • finansowanie:
  • świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,
  • pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
  • szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstałych zaległościach z tytułu nieponoszenia opłaty,
 • wytaczanie powództwa o zasądzenie alimentów wobec rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Działalność PCPR obejmuje także rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. Jej celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w uczestniczeniu w życiu społecznym. Realizowane jest to przez:

 • wyrabianie zaradności, aktywności i samodzielności osoby niepełnosprawnej,
 • likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
 • kształtowanie w społeczeństwie postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Zadania wobec osób niepełnosprawnych z terenu powiatu obejmują wiele form dofinansowania ze środków PFRON. Środki te przeznaczane są na:

 • turnusy rehabilitacyjne,
 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego,
 • sport, kulturę, turystykę i rehabilitację osób niepełnosprawnych,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • program Wyrównywania różnic między regionami,
 • program Aktywny Samorząd, który obejmuje dwa moduły podstawowe, w których wyszczególnione są obszary zgodne ze wskazanymi wcześniej formami finansowania ze środków PFRON.

PCPR w Rzeszowie organizuje i prowadzi również działania interwencji kryzysowej. Osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej obejmowane są pomocą i wsparciem Zespołu ds. pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie (zwane dalej OIK). Udzielana jest im pomoc psychologiczno-pedagogiczna i prawna oraz poradnictwo socjalne. OIK w Górnie, w uzasadnionych sytuacjach, zapewnia także schronienie na okres do trzech miesięcy.

Wszystkie formy pomocy dostępne są za darmo dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej, telefonicznie lub osobiście w siedzibie PCPR w Rzeszowie, ul. L. Siemieńskiego 18A.