Działalność PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie (zwane dalej PCPR) to jednostka organizacyjna powiatu. Pod kierownictwem dyrektor p. Agnieszki Gabrowskiej, realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Przy PCPR w Rzeszowie działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. PCPR sprawuje także nadzór nad pięcioma domami pomocy społecznej, środowiskowym domem samopomocy, warsztatem terapii zajęciowej i mieszkaniem chronionym.

Wypełnianie wymienionych zadań jest obowiązkiem poszczególnych zespołów działających w PCPR w Rzeszowie.

PCPR w Rzeszowie realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (zwany dalej Organizatorem). W tym celu działa Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej. Do jego zadań należy kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, organizowanie szkoleń dla kandydatów i rodzin zastępczych. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia pomoc i wsparcie rodzinom zastępczym poprzez grupy wsparcia, rodziny pomocowe czy pomoc wolontariuszy. Organizator współpracuje ze środowiskiem lokalnym, a w tym z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, instytucjami oświatowymi i leczniczymi, kościołami, związkami wyznaniowymi i organizacjami społecznymi. Ważnym zadaniem jest też prowadzenie poradnictwa i terapii dla rodzin zastępczych i dzieci oraz zapewnianie im pomocy prawnej. Organizator przekazuje także do ośrodków adopcyjnych informację o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, aby poszukiwać dla nich rodzin adopcyjnych. Wszystkie zadania realizowane są zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Powiatowym programem systemu i rozwoju pieczy zastępczej w powiecie rzeszowskim na lata 2015-2017.

System pieczy zastępczej obejmuje też szeroki dział świadczeń instytucjonalnych i rodzinnych form opieki zastępczej. Zadania te w PCPR w Rzeszowie realizuje Zespół ds. świadczeń pieczy zastępczej. Działania zespołu to:

 • zapewnienie dzieciom opieki zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, wspieranie procesu ich usamodzielnienia,
 • prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym,
 • finansowanie:
  • świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,
  • pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
  • szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstałych zaległościach z tytułu nieponoszenia opłaty,
 • wytaczanie powództwa o zasądzenie alimentów wobec rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Działalność PCPR obejmuje także rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. Jej celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w uczestniczeniu w życiu społecznym. Realizowane jest to przez:

 • wyrabianie zaradności, aktywności i samodzielności osoby niepełnosprawnej,
 • likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
 • kształtowanie w społeczeństwie postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Zadania wobec osób niepełnosprawnych z terenu powiatu obejmują wiele form dofinansowania ze środków PFRON. Środki te przeznaczane są na:

 • turnusy rehabilitacyjne,
 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego,
 • sport, kulturę, turystykę i rehabilitację osób niepełnosprawnych,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • program Wyrównywania różnic między regionami,
 • program Aktywny Samorząd, który obejmuje dwa moduły podstawowe, w których wyszczególnione są obszary zgodne ze wskazanymi wcześniej formami finansowania ze środków PFRON. Szczegółowe informacje na temat Programu Aktywny Samorząd są na stronie internetowej: https://bip.powiat.rzeszowski.pl/ (zakładka: Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych).

PCPR w Rzeszowie organizuje i prowadzi również działania interwencji kryzysowej. Osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej obejmowane są pomocą i wsparciem Zespołu ds. pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie (zwane dalej OIK). Udzielana jest im pomoc psychologiczno-pedagogiczna i prawna oraz poradnictwo socjalne. OIK w Górnie, w uzasadnionych sytuacjach, zapewnia także schronienie na okres do trzech miesięcy.

Wszystkie formy pomocy dostępne są za darmo dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: https://bip.powiat.rzeszowski.pl/ telefonicznie lub osobiście w siedzibie PCPR w Rzeszowie, ul. Batorego 9.