Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

System orzekania o niepełnosprawności dla celów pozarentowych działa w strukturach dwuinstancyjnych:

I instancja – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół powołany jest przez starostę po uzyskaniu zgody wojewody.

II instancja – odwoławcza – Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół powołuje wojewoda.

Osoba niezadowolona z decyzji Powiatowego Zespołu może złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim.

Ochrona praw osób niepełnosprawnych umożliwia też osobie niezadowolonej z rozstrzygnięć zespołu wojewódzkiego odwołanie się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie wydaje orzeczenia o niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego.

Siedziba i kancelaria Powiatowego Zespołu mieści się w Rzeszowie ul. Batorego 9.

Zespołem kieruje Przewodniczący Powiatowego Zespołu, który reprezentuje zespół na zewnątrz i organizuje jego obsługę administracyjno-biurową.

Godziny pracy zespołu – od poniedziałku do piątku – godz. 7:30 ÷15:30,

Telefony: (17) 859 48 23 wew. 3 (następnie 1 lub 2), 519 586 021,

W aktualnym systemie prawnym działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności regulują niżej wymienione przepisy:

  1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  2. ustawy z dnia 23 października 2013 r. – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;
  3. ustawy z dnia 10 października 2014r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;
  4. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
  5. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia;
  6. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;
  7. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności;
  8. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych;
  9. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania kart parkingowych;
  10. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych;