Koszt utrzymania i odpłatność za pobyt w DPS

KOSZT UTRZYMANIA:

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku (poniżej do pobrania Zarządzenie nr II/6/2015 Starosty Rzeszowskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie rzeszowskim w 2015r.).

Koszt ten stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do  tego czasu opłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT:

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby w dniu jej skierowania.

Postępowanie w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej prowadzi ośrodek pomocy społecznej, który skierował osobę do DPS.