Koszt utrzymania i odpłatność za pobyt w DPS

KOSZT UTRZYMANIA

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Koszt ten stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do  tego czasu odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby w dniu jej skierowania.

Postępowanie w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej prowadzi ośrodek pomocy społecznej, który skierował osobę do DPS.

Zarządzenie nr II/4/2023 Starosty Rzeszowskiego z dnia 14.02.2023r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w Powiecie Rzeszowskim w 2023 roku.

ZARZĄDZENIE NR II 5 2022 STAROSTY RZESZOWSKIEGO z dnia 25.01.2022 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Powiecie Rzeszowskim w roku 2022