Piecza zastępcza

Piecza zastępcza jest sprawowana, kiedy biologiczni rodzice z różnych powodów nie mogą zapewnić swoim dzieciom (do 18 roku życia) właściwej opieki i wychowania. Może być ona sprawowana w formie:

  • rodzinnej (rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe, rodzinne domy dziecka),
  • instytucjonalnej (placówki opiekuńczo – wychowawcze).

Osoby sprawujące pieczę zastępczą, przy realizacji planu pomocy dziecku, dbają o podtrzymywanie pozytywnych relacji dziecka z rodzicami i innymi bliskimi członkami rodziny, a przede wszystkim pomagają w dążeniu do powrotu dziecka pod opiekę rodziny. Gdy jest to niemożliwe podejmują starania o umożliwienie dziecku przysposobienia, zapewniają mu właściwą opiekę i wychowują.

Od stycznia 2012r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie pełni funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Rzeszowie realizuje Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej. W PCPR w Rzeszowie funkcjonuje także Zespół do spraw świadczeń pieczy zastępczej – rodzinnych i instytucjonalnych.

Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej współpracuje ze wszystkimi rodzinami zastępczymi i rodzinnym domem dziecka na terenie powiatu rzeszowskiego. Rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka wraz ze znajdującymi się pod ich opieką dziećmi i biologicznymi dziećmi rodziców zastępczych mogą korzystać z pomocy i wsparcia sześciu pracowników, w tym koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i specjalistów.

Także pomieszczenia zostały przystosowane tak, aby wykraczać poza zwykłe ramy urzędu. Przestrzeń terapeutyczna dostosowana do potrzeb dorosłych i dzieci, daje poczucie bezpieczeństwa, umożliwia doraźną interwencję, ale także daje możliwość pełnej, długoterminowej terapii.

Zdjęcia pomieszczeń terapeutyczno-biurowych

Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej kwalifikuje również kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, organizuje szkolenia dla kandydatów i istniejących rodzin zastępczych, prowadzi grupę wsparcia i zajęcia z dziećmi. Zapraszając do systematycznych spotkań przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i asystentów rodziny, tworzy platformę współpracy różnych podmiotów pomocowych.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej można znaleźć w zakładce PIECZA ZASTĘPCZA.

Kontakt telefoniczny z Zespołem do spraw rodzinnej pieczy zastępczej pod numerem tel. (17) 859 – 48 – 23 w. 5 (następnie wew. 3), 519 – 585 – 391 lub osobiście w pokoju 209 (I piętro).

Instytucjonalną pieczę zastępczą w powiecie rzeszowskim pełnią trzy placówki opiekuńczo – wychowawcze:

  • Dom dla dzieci i młodzieży „Nadzieja” w Łące 35-317 Łąka 260 AB, tel. (17) 772 42 71,
  • „Dom Opatrzności” dla dzieci i młodzieży w Łące 35-317 Łąka 260 A, tel. (17) 772 42 71,
  • Dom dla Dzieci i Młodzieży Przystań, ul. Kościuszki 26, 36-020 Tyczyn, tel. (17) 221 96 58.

Wszystkie placówki zapewniają całodobową opiekę dla przebywających tam dzieci. Placówki opiekuńczo – wychowawcze umożliwiają dzieciom kontakt z rodziną, dbają o prawidłową realizację wszystkich potrzeb dzieci. W razie potrzeby organizują specjalistyczną pomoc i wsparcie.

Dziecko może zostać skierowane do placówki opiekuńczo-wychowawczej na podstawie:

  • orzeczenie Sądu,
  • doprowadzenia dziecka do placówki przez Policję lub Straż Graniczną,
  • wniosku rodziców dziecka lub osoby trzeciej (dziecko umieszcza się w placówce na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

 Do placówki opiekuńczo-wychowawczej, dziecko pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodziców, kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Jeżeli właściwy powiat nie może skierować dziecka do placówki z powodu braku odpowiedniej placówki na jego terenie lub z powodu braku miejsca w placówkach na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniego typu placówki.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Do dnia 31 grudnia 2019 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą przebywać dzieci powyżej 7 roku życia.

Dziecko może przebywać w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zapewniającej całodobową opiekę, do uzyskania pełnoletności. Jeśli dziecko uzyskało pełnoletność podczas pobytu w placówce, może w niej pozostać do czasu ukończenia szkoły, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Powrót dziecka do rodziny następuje:

– na podstawie wniosku stałego zespołu o zaistnieniu podstaw powrotu dziecka do rodziny, gdy sąd przychyli się do tego wniosku,

– w przypadku orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W sprawach dotyczących instytucjonalnej pieczy zastępczej, w PCPR w Rzeszowie, informacji i pomocy udziela Zespół do spraw świadczeń pieczy zastępczej pod numerem tel. (17) 859 – 48 – 23 w. 5 (następnie wew. 1), 519-586-129 lub osobiście: pokój 203 (I piętro).