Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Celem rehabilitacji społecznej jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych realizowana jest przede wszystkim przez:

  • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
  • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
  • likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
  • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych są odpowiedzią na trudności ograniczające, a często wręcz uniemożliwiające osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w środowisku i kontaktowanie się z otoczeniem. Niekiedy eliminują one możliwość podjęcia pracy, a niekiedy nawet samodzielnego wyjścia z domu przez osobę niepełnosprawną. Usunięcie istniejących przeszkód oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszania się w otoczeniu pozwala na właściwe funkcjonowanie społeczne i realizację osobistych potrzeb i aspiracji.

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej oraz zawodowej zalicza się:

  • turnusy rehabilitacyjne,
  • doposażanie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • likwidację barier architektonicznych, technicznych i barier w komunikowaniu się,
  • umożliwianie dostępu do usług tłumacza języka migowego,
  • dostęp do różnorodnych form aktywności w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
  • udział w warsztatach terapii zajęciowej.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. zagadnień znajdują się na stronie BIP TUTAJ lub w zakładce NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.