Likwidacja barier architektonicznych

PROCEDURA PRZYZNAWANIA I REALIZACJI DOFINANSOWANIA NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RZESZOWSKIM
 
 
Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 
Przebieg postępowania:
 
1. Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy
 
O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego w którym stale zamieszkują.
 
2. Sposób składania wniosku.
 
Wnioski o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych można otrzymać oraz złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w dowolnym czasie. W przypadku niekompletnego wniosku wnioskodawca ma obowiązek uzupełnić braki w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia w tej sprawie pod rygorem wykluczenia jego wniosku z dalszego postępowania.
 

3. Przyznawanie dofinansowania.

 
Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej ze środków Funduszu i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 
Pracownik PCPR wykonuje u wnioskodawców wizje lokalne w celu ustalenia, czy informacje podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku podania nieprawdziwych informacji wniosek zostaje wykluczony z dalszego postępowania.
 
Rozdział dofinansowań zostaje potwierdzony Protokołem. W pierwszej kolejności przyznawane są dofinansowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a następnie wnioski pozostałych osób niepełnosprawnych.
 
Wizje lokalne są w pierwszej kolejności wykonywane u osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W przypadku braku środków na realizację zadania, wizji lokalnych nie wykonuje się.
Jeżeli w trakcie roku kalendarzowego na likwidację barier architektonicznych zostaną pozyskane dodatkowe fundusze, wówczas wykonywane są kolejne wizje lokalne.
 
4. Realizacja zadania.
 
            O otrzymanym dofinansowaniu wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie. W terminie do 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyznanym dofinansowaniu wnioskodawca ma obowiązek dostarczyć kosztorys planowanych prac wykonany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych KNR lub równoważne wraz z projektem technicznym lub szkicem przedstawiającym zakres prac – stan istniejący i po adaptacji. W koniecznych przypadkach wnioskodawca jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na budowę.
 
W przypadku nieuzasadnionego nie doręczenia w/w dokumentów dofinansowanie zostaje cofnięte i przekazane kolejnym oczekującym wnioskodawcom, w pozostałych sytuacjach zostaje wyznaczony dodatkowy termin.
 
Po zatwierdzeniu przedłożonego kosztorysu zostaje podpisana z wnioskodawcą umowa, w której określony zostaje zakres prac, kwota dofinansowania oraz termin realizacji zadania. Wnioskodawca zawiera następnie umowę na wykonanie prac z podmiotem gospodarczym świadczącym usługi w zakresie budownictwa. W trakcie wykonywania prac pracownik PCPR w razie potrzeby dokonuje ich kontroli. O zrealizowaniu prac wnioskodawca informuje w terminie do 7 dni od ich zakończenia. Pracownik PCPR przyjeżdża na odbiór, gdzie w obecności wnioskodawcy i wykonawcy robót budowlanych spisuje w 3 egzemplarzach protokół odbioru, w którym wykonawca udziela co najmniej rocznej gwarancji na wykonane prace. Wykonawca wystawia fakturę za wykonane roboty, a wnioskodawca przedstawia dowód wpłaty wymaganego 5% wkładu własnego (o ile nie ustalono procentu wkładu własnego w innej wysokości). Kwota dofinansowania zostaje przekazana w wyznaczonym w umowie terminie od odbioru prac przelewem na konto wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie może uczestniczyć podczas odbioru, w protokole zostaje wyznaczony termin na dostarczenie faktury wraz z dowodem wpłaty wkładu własnego jak również pisemnej gwarancji na wykonany zakres prac określonych w umowie. W przypadku, gdy Wnioskodawca wpłaci Wykonawcy oprócz wymaganego wkładu własnego również część (lub całość) kwoty przyznanego dofinansowania, wówczas Wykonawca otrzymuje odpowiednio pomniejszone dofinansowanie, a pozostała kwota jest przekazywana Wnioskodawcy.
 

Druki wniosków można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Druki wniosków do pobrania.