Zdrowie Psychiczne

DEFINICJE:

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie psychiczne jako stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrego samopoczucia. Zdrowie psychiczne jest różnie definiowane przez poszczególne dziedziny nauki:

  • medycyna określa zdrowie psychiczne jako niewystępowanie objawów psychopatologicznych, homeostazę w procesach fizjologicznych, brak defektów
    w strukturze i funkcjach psychicznych,
  • psychologia określa zdrowie psychiczne jako zdolność do twórczego rozwoju
    i samorealizacji, akceptację i poczucie własnej wartości i tożsamości, zdolność osiągania satysfakcji z życia, realistyczną percepcję rzeczywistości,
  • socjologia określa zdrowie psychiczne jako zdolność przystosowania się jednostki do norm kulturowych i środowiska społecznego, uwewnętrzniania norm w przebiegu socjalizacji, umiejętności prawidłowej koegzystencji w grupie i właściwego funkcjonowania w rolach społecznych.

Zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, mówiąc, o osobach
z zaburzeniami psychicznymi mamy na myśli osoby:

1) chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne);

2) upośledzone umysłowo;

3) wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.