Kierowanie/Umieszczanie w ŚDS

Osoby, które z powodu choroby potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu, mogą skorzystać z usług opiekuńczych i specjalistycznych dostępnych w Środowiskowym Domu Samopomocy (ŚDS).

Jak otrzymać skierowanie do ŚDS:

– wniosek o skierowanie do ŚDS składa osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny,

– do wniosku dołączyć trzeba wymagane dokumenty (patrz niżej),

– wniosek o skierowanie do ŚDS składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o to skierowanie,

– pracownik socjalny, po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby, która stara się o skierowanie do ŚDS,

– ośrodek pomocy społecznej przekazuje komplet dokumentów razem z wywiadem środowiskowym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie (PCPR),

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, po analizie dokumentacji osoby starającej się o miejsce w ŚDS, wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu lub decyzję odmowną,

– pierwsza decyzja o skierowaniu osoby do ŚDS wydawana jest na czas określony (nie dłużej niż 3 miesiące), aby zespół ŚDS określił potrzeby osoby i zaproponował dla niej indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego oraz czas potrzebny do jego realizacji,

– po dokonaniu w/w oceny, następna decyzja o uczestnictwie w zajęciach ŚDS wydawana jest także na czas określony, uzgodniony z kierownikiem ŚDS, potrzebny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.

Wymagane dokumenty:

– wniosek (napisany własnoręcznie) o skierowanie osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy,

– wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS, w miejscu zamieszkania tej osoby (dołącza ośrodek pomocy społecznej),

– zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,

– zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba ubiegająca się o skierowanie takie posiada.

 

Korzystanie z usług ŚDS w Kąkolówce jest bezpłatne.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Rzeszowie ul. L. Siemieńskiego 18A, tel. (17) 859-48-23 wew. 4 lub 519 585 761.