Sport, kultura, rekreacja i turystyka

DOFINANSOWANIE DO SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 
 
Przebieg postępowania:
 
1. Warunki, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie:
 
O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.
 
2. Tryb składania wniosków.
 
Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadań.
 
3. Przyznawanie dofinansowania.
 
Dofinansowanie do sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
 
O otrzymanym dofinansowaniu wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. Podstawę dofinansowania stanowi umowa, w której określony zostaje zakres zadania, kwota dofinansowania i czas realizacji zadania. W terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty rozliczeniowe oraz dowód pokrycia udziału własnego w kosztach zadania. Kwota dofinansowania zostanie przekazana w terminie 14 dni od przedstawienia dokumentów rozliczeniowych.

Druki wniosków można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Druki wniosków do pobrania.