Turnusy rehabilitacyjne

 

DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

 

Turnusy rehabilitacyjne stanowią zorganizowana formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Mogą być organizowane wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę. Czas trwania turnusu wynosi 14 dni.
 
1. Warunki, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o dofinansowanie
 
O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego można ubiegać się raz w roku.  Osoba niepełnosprawna, która złoży wniosek o dofinansowanie nie może pełnić funkcji członka kadry na turnusie ani nie może być opiekunem innego uczestnika turnusu.
 
2. Tryb składania wniosków
 
Wnioski na dofinansowanie do turnusu można wybierać i składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ciągu całego roku.
 
Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
– wniosek lekarza pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus,
– kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy  w gospodarstwie rolnym wydanego przed 1 stycznia 1998 r.
 
Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osoba niepełnosprawna w wieku do 16 lat może także ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna, pod warunkiem, że wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna.
 
3. Rozpatrywanie wniosków i przyznawanie dofinansowania
 
W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze udział pracownik socjalny lub specjalista do spraw społecznych, oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.
 
Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu.
 
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
 
Podczas rozpatrywania wniosków uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt nieskorzystania z dofinansowania w latach poprzednich.
 
Wysokość dofinansowania wynosi:
 
30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 r.ż. oraz osoby niepełnosprawnej w wieku od 16-24 roku życia uczącej się i nie pracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,
 
27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 
25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 
20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
 
W sytuacji znacznego niedoboru środków PCPR ma możliwość obniżenia wysokości dofinansowania o 20% kwot, o których mowa w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
 
Osoba niepełnosprawna w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie informację o wyborze turnusu.
 
Centrum pomocy po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w terminie 7 dni sprawdza:
 
– czy wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator turnusu posiadają wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną,
 
– czy ośrodek, w którym odbędzie się turnus, jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami,
 
– czy organizator tego turnusu jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

 

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych,

Druki wniosków można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Druki wniosków do pobrania.