Warsztat Terapii Zajęciowej

Ulotka Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgłobniu

Warsztaty terapii zajęciowej zostały powołane do życia na mocy ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej z dnia 9 maja 1991 roku. Stanowią one wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztaty, poprzez stosowanie odpowiednich technik terapii zajęciowej, służą rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej oraz psychofizycznych sprawności. Poprzez skuteczną rehabilitację społeczną są elementem rehabilitacji zawodowej i pośrednią formą, która powinna prowadzić do przejścia do zakładów aktywności zawodowej lub zatrudnienia w zakładach pracy chronionej.


W powiecie rzeszowskim działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Został on utworzony w 1996 roku przez Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej w Rzeszowie, które skupia w swoich szeregach ponad 200 osób. Członkami Stowarzyszenia jest młodzież niepełnosprawna oraz rodzice i opiekunowie. Do warsztatu terapii zajęciowej uczęszcza 35 osób niepełnosprawnych. Młodzież niepełnosprawna korzysta również z zajęć w warsztatach działających w mieście Rzeszowie.


Osoby niepełnosprawne codziennie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w siedmiu pracowniach: plastycznej, hafciarskiej, krawieckiej, stolarskiej, introligatorskiej, gospodarstwa domowego oraz ogrodniczo – ceramicznej.


Warsztat Terapii Zajęciowej zapewnia stałą, codzienną rehabilitację intelektualną, ruchową, społeczną, edukacyjną oraz zapewnia przystosowanie do samodzielnego życia oraz pracy. Do prowadzenia terapii, edukacji i nauki zawodu zatrudnia się specjalistów m. in. terapeutów zajęciowych, pedagogów, rehabilitanta, logopedę i psychologa.


Działalność warsztatu terapii zajęciowej w Zgłobniu jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych samorządom powiatowym corocznie na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także ze środków własnych powiatu rzeszowskiego.

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.