Rodzinna piecza zastępcza

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Obowiązek organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Pieczę zastępczą organizuje powiat.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie: rodzinnej lub instytucjonalnej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia Sądu.

Rodzinna piecza zastępcza dzieli się na:

  1. Rodziny zastępcze
  • Spokrewnione – tworzą jedynie wstępni lub rodzeństwo dziecka,
  • Niezawodowe – tworzą niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (do 3 dzieci),
  • Zawodowe – (do 3 dzieci, 3 letnie doświadczenie), w tym zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne

         2. Rodzinne domy dziecka (do 8 dzieci).

Rodzinę zastępczą tworzą osoby – małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Rodzina zastępcza/rodzinny dom dziecka mają za zadanie zapewniać dziecku całodobową opiekę i wychowanie, a w szczególności:

  • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
  • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
  • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
  • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
  • zaspakajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
  • zapewniają ochronę przez arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka.

Rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka realizując swoje zadania współpracuje z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z ośrodkiem adopcyjnym.

Kwestie dotyczące pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!

Szukam – Znajdę dom – BĘDĘ SZCZĘŚLIWY!