Likwidacja barier technicznych

PROCEDURA PRZYZNAWANIA I REALIZACJI DOFINANSOWANIA NA LIKWIDACJĘ BARIER TECHNICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RZESZOWSKIM

 
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2018 poz. 511 z późn. zm.),
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. Poz. 926 z późn. zm.).
 
 
Przebieg postępowania:
 
1. Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy.
 
Dofinansowanie może być przyznane osobie niepełnosprawnej, jeżeli realizacja
dofinansowania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej
wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem i
będzie uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
 
2. Sposób składania wniosku.
 
Wnioski o dofinansowanie na likwidację barier technicznych można otrzymać oraz złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w dowolnym czasie. W przypadku niekompletnego wniosku wnioskodawca ma obowiązek uzupełnić braki w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia w tej sprawie pod rygorem wykluczenia jego wniosku z dalszego postępowania.
 
3. Ocena wniosku.
 
Wnioski o dofinansowania na likwidację barier technicznych są rozpatrywane na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych.
 
4. Przyznawanie dofinansowania.
 
Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskał odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W przypadku podania nieprawdziwych informacji wniosek zostaje wykluczony z dalszego postępowania.
 
W sytuacji znacznego niedoboru środków finansowych PCPR ma możliwość obniżyć wysokość dofinansowania np. do wysokości 70% kosztów przedsięwzięcia.

5. Realizacja zadania.
 
O otrzymanym dofinansowaniu wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie. Następnie zostaje podpisana z wnioskodawcą umowa, w której określony zostaje przedmiot dofinansowania, kwota dofinansowania oraz termin realizacji zadania. Sprzedawca urządzenia lub wykonawca usługi wystawia fakturę a wnioskodawca dokonuje wpłaty wymaganego 5% wkładu własnego (o ile nie ustalono procentu wkładu własnego w innej wysokości). Kwota dofinansowania zostaje przekazana przelewem na konto sprzedawcy lub wykonawcy usługi. W przypadku pokrycia przez wnioskodawcę całości kosztów inwestycji, kwota dofinansowania zostaje przelana na jego konto lub wypłacona w kasie Starostwa.

Druki wniosków można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce PLIKI DO POBRANIA.