Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiat Rzeszowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

Data publikacji strony: 2020-11-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-03. Data sporządzenia deklaracji: 2020-11-10. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Capińskaagnieszka.capinska@powiat.rzeszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 519-586-107. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

/en/pagecheck2.0/?uuid=c6aac417-382a-4258-a5a3-9335313c3760

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • powiększanie/pomniejszania czcionki
 • ustawienie wysokiego kontrastu

Dostępność architektoniczna

 

Dojazd do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – ul. Stefana Batorego 9, 35-005 Rzeszów

W odległości ok. 10 metrów od wejścia głównego do Urzędu znajduje się przystanek ZTM – ulica:
Piotra Bardowskiego 04: linie 22, 35, 41, 51, 55
Bardowskiego 03: linie 29
Bardowskiego 01: linie 20, 45, 52, 54

W odległości ok. 500 metrów od wejścia głównego do Urzędu znajduje się przystanek ZTM –ulica:
Artura Grottgera, przystanek: Dworzec Główny PKP 03: linie OA, N2, N3
przystanek: Dworzec Główny PKP 04: linie 53, N1, N2
przystanek: Pl. Kilińskiego 01: linie 0B, 39, 44, 53

W odległości ok. 700 metrów od wejścia głównego do Urzędu znajduje się przystanek ZTM –ulica:
Piłsudskiego, Plac Wolności,
przystanek: Pl. Wolności 01: linie OB, 1 ,4, 5, 6,9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 25 ,27, 29, 31, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 47, 57, N2, N3
przystanek: Pl. Wolności 01: linie 0A, 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 57

(stan na 27.12.2021 r.).
W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Bardowskiego. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Z uwagi na znajdujące się przystanki autobusowe, należy zachować szczególną ostrożność.

Dostępność parkingu

Ze względu na lokalizację siedziby PCPR w Rzeszowie (ścisłe centrum), urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego. W odległości ok. 10 metrów od drzwi wejściowych do budynku na Batorego 9 znajdują się 3 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na 1 piętrze budynku. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych również znajduje się na 1 piętrze.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Przy wejściu do budynku znajdują się numery telefonów do poszczególnych zespołów i pracowników, można telefonicznie poprosić o zejście na dół pracownika kancelarii urzędu, a także przejrzyste i wyraziste tablice informacyjne na zewnątrz i wewnątrz budynku (napisy w alfabecie Breilla). Windy posiadają możliwość przewozu wózków inwalidzkich, wyposażone są w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy oraz panel sterowania posiadający oznaczenia również w języku Braille’a. Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

Utrudnienia

PCPR znajduje się na 1 piętrze, dostępna jest winda dla osób z niepełnosprawnościami.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Obsługa osób słabosłyszących

 

 1. kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr@powiat.rzeszow.pl
 2. kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: /PCPRRzeszow/SkrytkaESP, PCPRRzeszow/skrytka
 3. przesyłanie faksów pod numer: 17 859 48 23 wew. 2

 

W tym bloku można opisać takie elementy jak:

 

 1. wejścia (odpowiedni rozmiar drzwi, obecność podjazdów / pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, linii naprowadzających, oznaczeń na schodach, sygnalizacja dźwiękowa)
 2. stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych na parkingach
 3. wyposażenie w windę, podnośniki, schodołazy
 4. obecność toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnością
 5. przejrzystość i wyrazistość tablic informacyjnych na zewnątrz i wewnątrz budynku (odpowiedni rozmiar czcionki, napisy w alfabecie Breilla)
 6. piktogramy i oznaczenia czytelne dla osób niesłyszących, niewidomych, poruszających się na wózkach
 7. dostępność w urzędzie / instytucji osoby posługującej się językiem migowym