Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

PROCEDURA PRZYZNAWANIA I REALIZACJI DOFINANSOWANIA ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RZESZOWSKIM

 
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 
 
Przebieg postępowania:
 
1. Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy.
 
O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 
2. Sposób składania wniosku.
 
Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można otrzymać oraz złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w dowolnym czasie. W przypadku niekompletnego wniosku wnioskodawca ma obowiązek uzupełnić braki w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia w tej sprawie pod rygorem wykluczenia jego wniosku z dalszego postępowania.
 
3. Ocena wniosku.
 
Wnioski o dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze są rozpatrywane na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych, za kolejnością wpływu wniosków.
 
4. Przyznawanie dofinansowania.
 
Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Wysokość dofinansowania wynosi:
a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego przez Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

W przypadku podania nieprawdziwych informacji wniosek zostaje wykluczony z dalszego postępowania.
 
W sytuacji znacznego niedoboru środków finansowych PCPR ma możliwość obniżyć wysokość dofinansowanie np. do wysokości kwoty dofinansowania otrzymanego z Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
5. Realizacja zadania.
 
Wnioskodawca składa wypełniony wniosek wraz z:
 
– Kopią orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kopią orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed 1 stycznia 1998 r.
– Fakturą określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego albo ofertę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
– Potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze albo w przypadku oferty kopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Przy zaopatrzeniu comiesięcznym do wniosku należy dołączyć kopię karty potwierdzającej uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie wystawionej przez NFZ.
 
Kwota dofinansowania zostaje przekazana w terminie 14 dni od złożenia faktury przelewem na konto sprzedawcy. W przypadku pokrycia przez wnioskodawcę całości kosztów zakupu, kwota dofinansowania zostaje przelana na jego konto lub wypłacona w kasie Starostwa.

Druki wniosków można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Druki wniosków do pobrania.