Grupa wsparcia

Grafika

Grupa wsparcia

Grupa wsparcia jest nieformalną organizacją, tworzoną przez samych jej członków, jest to forma wsparcia psychospołecznego, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc i informacje. Członkowie grupy zrzeszają się zazwyczaj ze względu na jakąś wspólną cechę. Grupy mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty. Pomoc może przyjmować formę dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami  o podobnych trudnościach. Członkowie grupy udzielają sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego, dzielą się swoim doświadczeniem w pokonywaniu trudności.

Działające w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie grupy wsparcia są okazją do spotkania rodziców zastępczych, którzy każdego dnia realizują zadania wynikające z pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki ze strony rodziców biologicznych. Są też sposobnością wspólnej wymiany doświadczeń, okazją do wzajemnej pomocy i wsparcia przez osoby doświadczające tych samych trudności.

Grupa wsparcia jest środowiskiem dającym uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, przynależności i wspólnoty z ludźmi, których łączy ta sama szczytna idea, osób dążących do realizacji wspólnego celu.

PCPR w Rzeszowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej kontynuuje spotkania dwóch grup o charakterze samopomocowym: grupy wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i terapeutycznej grupy wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

Spotkania grup wsparcia odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, ul. L. Siemieńskiego 18A, w terminach każdorazowo ustalanych przez uczestników.

Ponadto cały czas odbywają się spotkania grupy wsparcia “Orchidea” przeznaczone dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej, m.in. spowodowanej przemocą domową. Spotkania regularnie odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów pracownicy OIK zapewniają opiekę nad dziećmi w czasie trwania spotkań Grupy Wsparcia. W ramach „Strefy Dziecka” prowadzone są zajęcia z zakresu ogólnie rozumianej profilaktyki a w szczególności skupione na przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, zarządzaniu emocjami, rozwijaniu umiejętności interpersonalnych oraz budowaniu więzi.
Wykorzystywane są strategie informacyjne i edukacyjne, dzieci zapraszane są do zabawy i uczestnictwa w różnorodnych grach, zabawach i zajęciach z elementami arteterapii co wpływa na ich ogólnych rozwój.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów spotkań będą na bieżąco zamieszczane w Aktualnościach oraz na Facebook OIK.