Interwencja kryzysowa

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i wsparcia oraz działalności o charakterze interwencji kryzysowej i pracy socjalnej to zadanie powiatu z zakresu pomocy społecznej. Kierowane jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, powodowanej ubóstwem, przemocą w rodzinie, alkoholizmem, konfliktami rodzinnymi, problemami opiekuńczo – wychowawczymi z dziećmi i młodzieżą itp.

Kryzys rozumiany jako szczególnie trudny, obciążający człowieka moment w życiu, często jest wynikiem długotrwałej niekorzystnej sytuacji życiowej, ale może być także wynikiem jakiegoś nagłego, niespodziewanego zdarzenia. Zawsze jednak kryzys w życiu człowieka lub rodzinyutożsamiamy z poważnym problemem czy sytuacją zagrożenia. Często towarzyszy mu stres, poczucie bezradności, osamotnienia, utraty kontroli. Człowiek znajdujący się w kryzysie niekiedy z trudem dokonuje właściwej oceny sytuacji, dlatego też może podejmować błędne decyzje lub całkowicie wycofać się z działania. Wszystko to w niekorzystny sposób wpływa na sytuację życiową człowieka i jego rodziny.

Interwencja kryzysowa to zespół interdyscyplinarnych, profesjonalnych, celowych i skoordynowanych działań. Działania realizowane w ramach interwencji kryzysowej oparte są na zasobach osoby lub rodziny znajdującej się w kryzysie. Zasoby człowieka czy rodziny to zbiór wszystkich dostępnych możliwości wsparcia (wśród najbliższych, przyjaciół, społeczności lokalnej, instytucji), posiadanej wiedzy i umiejętności, cech osobowości, dostępnego zaplecza materialno – bytowego.

Celem działań interwencyjnych jest pomoc w przezwyciężaniu kryzysu, rozwiązaniu problemu, odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem.

W działaniach pomocowych uczestniczą różne osoby – specjaliści zatrudnieni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. Mieszkańcy powiatu rzeszowskiego – pojedyncza osoba lub cała rodzina w kryzysie może liczyć na bezpłatne wsparcie psychologa, pedagoga, prawnika, pracowników socjalnych oraz innych specjalistów pracy z rodziną.

W PCPR w Rzeszowie działa Zespół do spraw pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który organizuje specjalistyczne wsparcie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Wsparcie w sytuacji trudnej lub kryzysowej można otrzymać także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie udziela pomocy i schronienia osobom oraz rodzinom znajdującym się kryzysowej sytuacji. Szczególnie na pomoc mogą liczyć osoby dotknięte przemocą domową lub będące ofiarą handlu ludźmi.

Osobom przebywającym w OIK w Górnie lub pozostającym w kontakcie z Ośrodkiem udzielana jest pomoc:

  • psychologiczna,
  • pedagogiczna,
  • socjalna
  • prawna.

Przy Ośrodku funkcjonują także: grupa wsparcia “Orchidea” oraz studencka grupa wsparcia.

 

Szczegółowe informacje oraz kontakt z osobą organizującą pomoc dostępne są osobiście w siedzibie PCPR w Rzeszowie, ul. Batorego 9, pokój 216 (I piętro) lub telefonicznie pod numerem tel. (17) 859 – 48 – 23 wew. 4 lub 519 – 585 – 761.