Zarząd Powiatu Rzeszowskiego

  Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski                        Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz

              Józef Jodłowski                                                     Marek Sitarz

 Członek Zarządu Lucyna Sokołowska                           Członek Zarządu Tadeusz Pachorek

              Lucyna Sokołowska                                                     Tadeusz Pachorek

W posiedzeniach Zarządu uczestniczą z głosem doradczym:

 Sekretarz Powiatu Waldemar Pijar                                 Skarbnik Powiatu Danuta Gargała

              Waldemar Pijar                                                       Danuta Gargała