Profilaktyka

Program Osłonowy

W dniu 12.06.2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie edycja 2015. Projekt pn. Profilaktyka to nasza taktyka opracowany przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i otrzymał dotację celową na realizację zadań wynikających z treści projektu.

Plakat programu osłonowego

Celem projektu będzie podjęcie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz poprawy sytuacji osób zagrożonych zjawiskiem przemocy. Wieloaspektowość zjawiska przemocy wymusza podjęcie różnorodnych działań, które skierowane będą m.in. do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy, nauczycieli,rodziców, młodzieży
i dzieci zamieszkujących teren Powiatu Rzeszowskiego.

 

            Działania planowane w projekcie Profilaktyka to nasza taktyka:

 • Zorganizowanie spektakli teatralnych o charakterze profilaktycznym, które ukierunkowane będą na przeciwdziałanie agresji i przemocy dla uczniów klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych z terenu Powiatu Rzeszowskiego;
 • Przygotowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej ze szkół z terenu Powiatu Rzeszowskiego, dotyczących nabycia umiejętności diagnozy ucznia jako ofiary przemocy oraz sposobów postępowania z dzieckiem krzywdzonym, a także w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą;
 • Zorganizowanie spotkań grupowych oraz indywidualnych dla rodziców podczas wywiadówek szkolnych w 5 szkołach z terenu Powiatu Rzeszowskiego poprowadzonych przez psychologa/psychoterapeutę nt. radzenia sobie z agresją i przemocą wśród dzieci, skutków przemocy, cyberprzemocy oraz prawidłowych metod wychowawczych;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań Klubu dla rodziców i dzieci, którego celem będzie stworzenie miejsca spotkań dla rodziców (opiekunów) i dzieci, a także poszerzenie ich wiedzy w zakresie prawidłowych metod wychowawczych oraz wpływu przemocy w rodzinie na rozwój dziecka. Spotkania umożliwią także rozwijanie wspólnych pasji i zainteresowań rodziców (opiekunów) i dzieci dzięki zajęciom prowadzonym przez pracowników OIK oraz innych specjalistów m.in. fotografa, instruktora tańca;
 • Zorganizowanie cyklu szkoleń dotyczących wypalenia zawodowego, stresu oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy z terenu Powiatu Rzeszowskiego;
 • Przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów promocyjnych dla osób biorących udział w projekcie, m.in. druk i dystrybucja poradnika ODCIENIE RODZICIELSTWA. Kilka rad jak być dobrym rodzicem.

 

Działania zaplanowane w projekcie realizowane będą w okresie od sierpnia do grudnia 2015 roku.

Zapraszamy do kontaktu oraz zgłaszania chęci uczestnictwa w/w działaniach projektowych.

 

Zajęcia w szkołach

W związku z realizacją Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2020 r., przedstawiamy ofertę zajęć profilaktyczno – edukacyjnych skierowaną do uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych.

 1. Przemoc w szkole, jak sobie z nią radzić, sposoby rozwiązywania konfliktów,
 2. Anoreksja i bulimia zachowania ryzykowne wśród nastolatek,
 3. Zjawisko przemocy ogólna charakterystyka zjawiska, formy pomocy ofiarom przemocy, w tym dzieciom i młodzieży,
 4. Tolerancja, różnorodność jako wartość,
 5. Asertywność, sposoby komunikacji w grupie,
 6. Alkohol i nikotyna niebezpieczne używki,
 7. Media i przemoc – cyberprzemoc,
 8. Karta praw dziecka analiza i omówienie,
 9. Narkotyki, uzależnienie jako choroba,
 10. Żyję bez ryzyka AIDS.

W przypadku zainteresowania powyższymi tematami zajęć prosimy o kontakt, w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie przy ulicy Rzeszowskiej 5 (pawilon nr 7) oraz pod numerem telefonu 518 736 839.

Zajęcia przeprowadzane są bezpłatnie.

 

Film Profilaktyczny

Film profilaktyczny na temat przemocy wobec dzieci zrealizowany na zlecenie OIK Górno prze firmę One Up – Piotr Pączek

Film profilaktyczny

Poradnik „Odcienie rodzicielstwa. Kilka rad jak być dobrym rodzicem”

Chcąc wspomóc rodziców trudnej, ale i pięknej sztuce wychowywania dzieci Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie, dzięki wymiernemu wsparciu, udzielonemu ze środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sokołowie Małopolskim, przygotował praktyczny poradnik ukazujący rozwiązania najczęściej spotykanych problemów poprzez stosowanie prawidłowych metod wychowawczych.

Zdjęcie_poradnik