Profilaktyka

PROJEKTY PROFILAKTYCZNE

Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie od 2013 roku realizują projekty profilaktyczne w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiat Rzeszowski.

 

Projekt pn. „Nie bije + szanuje = wychowuje” zrealizowano w roku 2013. Działania w ramach projektu obejmowały:

– konkurs plastyczny pt. „W miłości siła – młodzież przeciwko przemocy” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych z gmin Powiatu Rzeszowskiego;

– zlecenie wykonania profesjonalnego filmu profilaktycznego na temat skutków przemocy w rodzinie oraz prawidłowych metod wychowawczych, mającego na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy domowej oraz stosowanie niewłaściwych metod wychowawczych;

– zorganizowanie „Szkoleń dla rodziców” w formie kursów, treningów indywidualnych i grupowych oraz warsztatów na temat skutków stosowania przemocy w rodzinie, prawidłowych metod wychowawczych oraz sposobów rozwiązywania konfliktów;

– zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt pt. „Kocham, szanuję, nie biję”.

 

W roku 2014 zrealizowano projekt pn. „Wiedzą walczymy z przemocą” w ramach którego:

– zorganizowano kolejną edycję „Szkoleń dla rodziców” obejmujących naukę prawidłowego komunikowania się w rodzinie, rozwiązywania konfliktów oraz trening umiejętności wychowawczych;

– zaaranżowano spotkania uczestniczek grupy wsparcia „Orchidea” ze specjalistami w dziedzinach: prawa doradztwa zawodowego, rehabilitacji oraz wizażu;

– zorganizowano warsztaty profilaktyczno-edukacyjne prowadzone przez psychologa dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Rzeszowskiego.

 

W roku 2015 zrealizowano projekt pn. „Profilaktyka to nasza taktyka”, w ramach którego:

– w okresie od 07 do 09 października 2015r. dla ok. 600 uczniów klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych z terenu Powiatu Rzeszowskiego zorganizowano spektakle teatralnych o charakterze profilaktycznym, ukierunkowanych na przeciwdziałanie agresji i przemocy;

– zrealizowano szkolenia dla 25 osób kadry pedagogicznej ze szkół z terenu Powiatu Rzeszowskiego. Celem szkoleń było umożliwienie nauczycielom nabycia umiejętności diagnozy ucznia jako ofiary przemocy oraz sposobów postępowania z dzieckiem krzywdzonym, a także w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą;

– zorganizowano grupowe oraz indywidualne spotkania dla rodziców. Podczas wywiadówek szkolnych w szkołach z terenu Powiatu Rzeszowskiego psycholog – p. Elżbieta Gruca – Bielenda rozmawiała nt. radzenia sobie z agresją i przemocą wśród dzieci, skutków przemocy, cyberprzemocy oraz prawidłowych metod wychowawczych;

– w terminie od sierpnia do listopada 2015r., w siedzibie OIK w Górnie, odbyło się 5 spotkań Klubu dla rodziców i dzieci, którego celem było stworzenie miejsca spotkań dla rodziców (opiekunów) i dzieci, a także poszerzenie ich wiedzy w zakresie prawidłowych metod wychowawczych oraz wpływu przemocy w rodzinie na rozwój dziecka. Spotkania umożliwiały rozwijanie wspólnych pasji i zainteresowań rodziców (opiekunów) i dzieci dzięki zajęciom prowadzonym przez pracowników OIK oraz innych specjalistów m.in. fotografa, instruktora tańca;

– w siedzibie PCPR w Rzeszowie zorganizowano cykl 4 spotkań szkoleniowych dotyczących wypalenia zawodowego, stresu oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy z terenu Powiatu Rzeszowskiego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu pn. „Profilaktyka do nasz taktyka” znajdują się w zakładce Realizowane programy.

 

W związku z realizacją Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2020 r., pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzą zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z młodzieżą szkół podstawowych z terenu powiatu rzeszowskiego.

Tematy zajęć:

  1. Przemoc w szkole – jak sobie z nią radzić, sposoby rozwiązywania konfliktów,
  2. Anoreksja i bulimia – zachowania ryzykowne wśród nastolatek,
  3. Zjawisko przemocy – ogólna charakterystyka zjawiska, formy pomocy ofiarom przemocy, w tym dzieci i młodzieży,
  4. Tolerancja – różnorodność jako wartość,
  5. Asertywność – sposoby komunikacji w grupie,
  6. Alkohol i nikotyna – niebezpieczne używki,
  7. Media i przemoc, cyberprzemoc,
  8. Karta praw dziecka analiza i omówienie,
  9. Narkotyki – uzależnienie jako choroba,
  10. Żyję bez ryzyka AIDS.

W przypadku zainteresowania powyższymi tematami zajęć prosimy o kontakt, w celu ustalenia szczegółów.

Zajęcia są przeprowadzane bezpłatnie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie chcąc pomóc rodzicom w tej trudnej, ale też i pięknej sztuce wychowywania swoich dzieci, dzięki wsparciu udzielonemu ze środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sokołowie Małopolskim, przygotował praktyczny poradnik – „Odcienie Rodzicielstwa. Kilka rad, jak być dobrym rodzicem”.

Ma on poprzez stosowanie prawidłowych metod wychowawczych pomóc w rozwiązywaniu najczęściej spotykanych przez rodziców problemów. Poradnik zawiera wiele przydatnych wskazówek dotyczących wychowania dzieci i młodzieży w poszczególnych etapach ich rozwoju.

Podjęte zostały także tematy związane z trudnościami wychowawczymi, a także wskazane zostały sposoby radzenia sobie z nimi, w tak kluczowych zagadnieniach jak granice, zachęcanie dziecka do współpracy, kary i nagrody, dyscyplina i konsekwencja w wychowaniu. Nie pominięto także jednego z trudniejszych wyzwań wychowawczych, czyli dialogu z nastolatkiem, podpowiadając jak budować sprzyjającą porozumieniu relację z wkraczającym powoli w dorosłość dzieckiem.

W Poradniku „Odcienie Rodzicielstwa” ukazano także trudny temat dotyczący skutków przemocy stosowanej wobec dzieci, które przejawiają się niejednokrotnie różnego rodzaju zaburzeniami i dysfunkcjami.

Nie zabrakło także przedstawienia pozytywnych sposobów na zorganizowanie wspólnego spędzania czasu z dziećmi w różnym wieku.

Aby wspomóc rodziców w sprawdzeniu samych siebie jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci, w poradniku zamieszczony został „Test dla rodziców”. Jest on delikatną wskazówką, co jeszcze można w sobie poprawić, na drodze stawania się lepszym, mądrzejszym, odpowiedzialnym i jeszcze bardziej kochającym rodzicem dla swoich dzieci.

Poradnik Odcienie Rodzicielstwa

 

Film Profilaktyczny

Film profilaktyczny na temat przemocy wobec dzieci zrealizowany na zlecenie OIK Górno prze firmę One Up – Piotr Pączek

Film profilaktyczny