ŚDS w Kąkolówce

Zdjęcie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolówce

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Kąkolówce jest ośrodkiem wsparcia, dziennego pobytu przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu i zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej na podstawie umowy z Powiatem Rzeszowskim na powierzenie realizacji zadania publicznego zawartej w dniu 29.12.2010 r. W swojej bieżącej działalności Dom realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, poprzez udzielanie wsparcia osobom chorym psychicznie niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. 249 t.j.).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolówce mieści się w przyziemiu DPS. Otoczony jest małym ogrodem, bez barier architektonicznych.

Zdjęcia otoczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolówce                       

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolówce świadczy usługi na rzecz uczestników, głównie w formie indywidualnych lub zespołowych treningów oraz poradnictwa i terapii. W ramach zajęć organizowane są:

  • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: dbania o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
  • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami, np. w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kulturalnych,

Zdjęcie kaplicy w ŚdS w Kąkolówce       Zdjęcie kącika wypoczynkowego

  • nauka sposobów na spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,

Biblioteczka_zdjęcie       Biblioteczka_zdjęcie

  • poradnictwo psychologiczne oraz wyjazdy z uczestnikami do przychodni specjalistycznej,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w ustaleniu stopnia niepełnosprawności, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, refundacji NFZ, w realizacji recept,
  • terapia zajęciowa- zajęcia prowadzone w kilku pracowniach np. plastycznej, stolarskiej, kulinarnej, komputerowej,

Zdjęcie pracowni komputerowej w ŚDS w kąkolówce    Zdjęcie pracowni kulinarnej w ŚDS w Kąkolówce

  • terapia ruchowa, zajęcia kulturalno- oświatowe – w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja, rehabilitacja lecznicza.

Pomieszczenie do rehabilitacji_zdjęcie    Pomieszczenie do rehabilitacji_zdjęcie

Sprzęt do rehabilitacji_zdjęcie    Sprzęt do ćwiczeń_zdjęcie

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolówce w ramach terapii pracują także w ogrodzie i ogródku warzywnym.

Zdjęcie warzywniaka

ŚDS w Kąkolówce dysponuje bogatą i urozmaiconą ofertą imprez kulturalno – oświatowych, sportowych i rekreacyjnych, zapewnia uczestnikom 2 posiłki dziennie, które są przygotowywane w ramach treningu kulinarnego, wszyscy uczestnicy mają zapewniony darmowy transport do i z placówki.