Sprzęt rehabilitacyjny

PROCEDURA PRZYZNAWANIA I REALIZACJI DOFINANSOWANIA NA ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 
 
Przebieg postępowania:
 
1. Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy.
 
O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 
oraz zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
 
Dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego może być przyznane na sprzęt, który przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej prowadzi do jej rehabilitacji.
 
Dofinansowaniu nie podlegają urządzenia medyczne, między innymi takie jak lasery, urządzenia do światłoterapii, urządzenia oddziaływające polem elektromagnetycznym, urządzenia do ozonoterapii.
 
Dofinansowanie może być przyznane osobie niepełnosprawnej stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 
2. Sposób składania wniosku.
 
Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny można otrzymać oraz złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w dowolnym czasie. W przypadku niekompletnego wniosku wnioskodawca ma obowiązek uzupełnić braki w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia w tej sprawie pod rygorem wykluczenia jego wniosku z dalszego postępowania.
 
3. Ocena wniosku.
 
Wnioski o dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny są rozpatrywane na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych.
 
4. Przyznawanie dofinansowania.
 
Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W przypadku podania nieprawdziwych informacji wniosek zostaje wykluczony z dalszego postępowania.
 
W sytuacji znacznego niedoboru środków finansowych PCPR ma możliwość obniżyć wysokość dofinansowania np. do wysokości 70% kosztów przedsięwzięcia lub wprowadzić ograniczenie co do maksymalnych wartości dofinansowań do poszczególnych sprzętów. Aby uzyskać informację o wysokości dofinansowań w danym roku kalendarzowym należy skontaktować się z pracownikiem PCPR odpowiedzialnym za realizację tego zadania.
 
5. Realizacja zadania.
 
O otrzymanym dofinansowaniu wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie. Następnie zostaje podpisana z wnioskodawcą umowa, w której określony zostaje przedmiot dofinansowania, kwota dofinansowania oraz termin realizacji zadania. Sprzedawca urządzenia wystawia fakturę, a wnioskodawca dokonuje wpłaty wymaganego 20% wkładu własnego (o ile nie ustalono procentu wkładu własnego w innej wysokości). Kwota dofinansowania zostaje przekazana przelewem na konto sprzedawcy. W przypadku pokrycia przez wnioskodawcę całości kosztów zakupu, kwota dofinansowania zostaje przelana na jego konto lub wypłacona w kasie Starostwa.

Druki wniosków można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Druki wniosków do pobrania.