Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi o charakterze nawałnic i burz, powodującymi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz straty w mieniu w znacznym rozmiarze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje o możliwości skorzystania z pomocy przewidzianej w ramach Modułu I i II programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Jest to program którego celem jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu na terytorium Powiatu Rzeszowskiego.

Formy pomocy, które będą realizowane w 2022 roku:

Moduł I – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną;

Moduł II – jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat, przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu lub naprawy:

a. sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych,

b. sprzętów/urządzeń posiadanych w ramach zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu – o ile ich zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON.

Kto może skorzystać z pomocy?

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

• osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

oraz

• dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2022 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).

Wnioski w ramach programu należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie . W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

W razie potrzeby lub pytań dotyczących programu zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 519 585 427

Druki wniosków do pobrania znajdują się na stronie BIP TUTAJ.

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych