Orzecznictwo

Powiatowy zespół wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16-go roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16-tym roku życia,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • legitymacje osób niepełnosprawnych,
 • legitymacje o stopniu  niepełnosprawności.

 

Procedury uzyskania orzeczenia

Powiatowy Zespół orzeka na wniosek:

 • osoby zainteresowanej,
 • przedstawiciela ustawowego tej osoby,
 • przedstawiciela ustawowego dziecka,
 • ośrodka pomocy społecznej za zgodą jednej z wymienionych wyżej osób.

 Wniosek o wydanie orzeczenia, powinien zawierać:

 • dane personalne wnioskodawcy,
 • cel uzyskania orzeczenia,
 • uzasadnienie wniosku,
 • oświadczenie.

Poza wnioskiem wymagane jest:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia osoby zainteresowanej, wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wydane przez lekarza pod opieką którego znajduje się osoba zainteresowana, nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku,
 • dokumentacja medyczna   w tym karty wypisowe leczenia szpitalnego, karty historii choroby, wyniki badań i konsultacji, przedkłada się w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub w kserokopiach z oryginałem do wglądu w celu w celu potwierdzenia takiej zgodności.

 

Druki wniosków i zaświadczeń można pobrać w siedzibie Powiatowego Zespołu lub za pośrednictwem strony internetowej BIP.
Sprawy załatwiane są według kolejności złożenia wniosków.

 

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych.

Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.

Otrzymane w Zespole orzeczenie należy przedłożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

 

Powiatowy Zespół wydaje legitymacje na postawie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień. Legitymacje wydawane są na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.