Aktywny Samorząd

Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie kontynuuje w 2024 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składnia wniosków, które obejmują następujące obszary wsparcia:

Moduł I –  likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowaniu do samochodu dla osób
z dysfunkcją narządu ruchu;
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu;
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu; w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego;
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowaniu do samochodu dla osób
z dysfunkcją narządu słuchu;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych;
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku;
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
Zadanie 3 –  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny – co najmniej na III poziomie jakości;
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

TERMINY NABORU WNIOSKÓW NA MODUŁ I
                                       od 01.03.2024 r. do 31.08.2024 r.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Program ten adresowany jest do osób ze stopniem niepełnosprawności, pobierających
naukę:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)

Uwaga! Od bieżącego roku czekamy także na wnioski osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

TERMINY NABORU WNIOSKÓW NA MODUŁ II

od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024)
od 01.09.2024 r do 10.10.2024 r.  (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

 

Wnioski można składać:

– w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie,
– w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW pod adresem strony: https://sow.pfron.org.pl/  (do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP)

 

Informacje dotyczące realizacji programu w 2024 roku można uzyskać
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, pod numerami telefonu 519-585-427, 573-132-605
a także na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl