„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł I-II

WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRYCH MIESZKAŃCY MOGĄ BYĆ OBJĘCI W 2020 ROKU POMOCĄ W RAMACH MODUŁÓW I ORAZ II

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
    oraz
  • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia

zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2020 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).

Wnioski w ramach programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 grudnia 2020 roku. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, ul. Stefana Batorego 9, 35-005 Rzeszów

Formy pomocy, które będą realizowane w 2020 roku:

1)   Moduł I – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną;

2)   Moduł II – jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat, przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu lub naprawy:

a)    sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych,

b)   sprzętów/urządzeń posiadanych w ramach zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu – o ile ich zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON;

3) indywidualne wsparcie – zgodnie z rozdziałem VI ust. 6 programu.

Wysokość świadczenia przypadającego danej osobie niepełnosprawnej:

1) w ramach Modułu I wynosi do 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przy czym nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego,

2) w ramach Modułu II:

a) w przypadku naprawy sprzętu/urządzenia – wynosi do 100% kosztów jej dokonania z zastrzeżeniem, że koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu/urządzenia,

b) w przypadku utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego objętego dofinansowaniem ze środków PFRON – nie może przekroczyć kwoty jego zakupu, (przy ustaleniu wysokości kwoty zakupu brany jest pod uwagę również ewentualnie wniesiony przez Wnioskodawcę wkład własny), z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę.

Treść , kierunki i warunki brzegowe programu znajdują się na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchomil-moduly-i-i-ii-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-z/

Wnioski o dofinansowanie można pobrać poniżej.