Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

        
W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
  1. Uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2. Uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  3. Podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej
  4. Podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 
  5. Uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. Pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  7. Pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo Oświatowe.
 
Jak składać wnioski?
W trosce o zdrowie osób niepełnosprawnych rekomendowanym sposobem na składanie wniosków jest skorzystanie z Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON 
Korzystanie z systemu zarówno dla wnioskodawcy, jak i realizatora możliwe jest bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
W przypadku braku możliwości skorzystania z tej platformy wniosek można złożyć w inny sposób (np. osobiście lub drogą pocztową). Należy go wówczas pobrać ze strony PFRON, w siedzibie PCPR lub poniżej. 
Szczegóły programu dostępne są na stronie PFRON