Rozpoczęcie rekrutacji do projektu

Rozpoczęcie rekrutacji do  projektu

 

Rozpoczęcie rekrutacji do  projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie

dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”  w powiecie rzeszowskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Organizator Rodzinnej Pieczy w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” realizowanych z programu Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021 – 2027, w marcu prowadziło rekrutację rodzin zastępczych z terenu powiatu rzeszowskiego w ramach zadania 4 „Wsparcie rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze” działanie  nr 14 Wyjazd terapeutyczny dla rodzin zastępczych. Działanie to obejmuje wyjazd terapeutyczny 12 rodzin zastępczych, w tym 27 osób dorosłych i 30 dzieci. W rekrutacji wzięły udział rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe oraz prowadzący rodzinne domy dziecka z terenu powiatu rzeszowskiego. W ramach działania planowany jest 7 – dniowy wyjazd terapeutycznych w okresie wakacyjnym, który ma na celu budowanie więzi i pozytywnych relacji w rodzinie, inspirowanie rodzin do wspólnego, aktywnego spędzania czasu wolnego.