Spotkanie z przedstawicielami jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu rzeszowskiego

Spotkanie z przedstawicielami jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu rzeszowskiego

Spotkanie miało charakter informacyjny o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w kontekście współpracy z jednostkami pomocy społecznej w powiecie rzeszowskim, poruszona została problematyka:

  • dofinansowań dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, programy Aktywny samorząd oraz Wyrównywanie różnic między regionami,
  • bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  • działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  • odpłatności za pobyt dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej,
  • funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie,
  • działania z zakresu pomocy społecznej (umieszczanie w DPS), przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w uwzględnieniem pomocy prawnej oraz program korekcyjno – edukacyjny),
  • postępowania w stosunku do rodziców naturalnych w zakresie alimentacji i egzekucji opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Spotkanie było okazją do zwiedzania Domu – jego nowej części przeznaczonej do rehabilitacji i terapii mieszkańców oraz do dyskusji o problemach jednostek jak i wymiany doświadczeń o realizowanych zadaniach miedzy uczestnikami.