Odpłatność za pobyt w ŚDS

Udział w zajęciach w ŚDS jest odpłatny w przypadku, gdy:

  1. Dochód na osobę samotnie gospodarującej przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego (1902 zł.),
  2. Dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego (1542 zł.)

 

Odpłatność wówczas wynosi 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 5 % kwoty dochodu na osobę w rodzinie.

W przypadku, jeśli dochody wymienione w pkt. 1 i 2 nie przekraczają w/w kwot udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Kryterium dochodowe wynosi odpowiednio:

  • 634 zł netto, dla osoby osobie samotnie gospodarującej,
  • 514 zł netto, dla osoby osobie w rodzinie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może zwolnić osoby zobowiązane do odpłatności za usługi świadczone przez ŚDS na ich wniosek, częściowo lub całkowicie.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163.z póź zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r nr 238,poz.1586),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2015r, poz. 1058).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, tel. (17) 859-48-23 wew. 4 lub 519 585 761.