Ogłoszenie o ograniczeniach w obsłudze klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Ogłoszenie o ograniczeniach w obsłudze klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Działając na podstawie § 24 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1758, z późn. zm.)  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uprzejmie informuje, że mając na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom wprowadza następujące ograniczenia:

 

 • Bezpośrednia obsługa klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie jest prowadzona przy stanowiskach obsługi w wyznaczonych pokojach i miejscach.
 • Przy jednym stanowisku obsługi może przebywać w tym samym czasie jeden klient,
  z wyłączeniem osób z realizujących zadania w zakresie obsługi klientów, nie dotyczy to:
 1. dziecka do ukończenia 13-go roku życia;
 2. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 3. osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
 4. osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 5. innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 • Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie mają obowiązek zasłaniania ust
  i nosa w czasie obsługi klientów.
 • Klienci na terenie urzędu mają obowiązek zakrywania ust i nosa,
 • Zaleca się klientom dezynfekcję rąk płynem do dezynfekcji.
 • Osoby oczekujące korzystają z wyznaczonych w korytarzu lub poczekalni oraz mają obowiązek zachować odstęp min. 2 m.
 • Załatwianie spraw urzędowych następować będzie również w następujących formach:
 1. pisemnej – za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 2. elektronicznej – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, e-Puap,
 3. telefonicznej i e-mailowej – jeśli procedury załatwiania spraw nie przewidują dopełnienia określonych formalności.
 • Wnioski i inne pisma mogą być składane bezpośrednio w Kancelarii lub do skrzynki znajdującej się
  w holu budynku.
 • Celem ułatwienia korzystania z usług naszej instytucji podajemy dane teleadresowe:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. S. Batowego 9 35-005 Rzeszów

pcpr@powiat.rzeszow.pl               tel. 17 859-48-23

 

Kancelaria telefon: 17/859-48-23 w. 1 lub 519-585-857 adres poczty elektronicznej: pcpr@powiat.rzeszow.pl

 

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej – organizator pieczy telefon: 519-585-391 lub 519-585-757 adres poczty elektronicznej: malgorzata.gorak@powiat.rzeszow.pl

 

Zespół ds. świadczeń pieczy zastępczej telefon: 519-586-129 lub 518-736-832 adres poczty elektronicznej: malgorzata.ruman@powiat.rzeszow.pl

 

Zespół ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej telefon: 519-585-427 adres poczty elektronicznej: jacek.gorak@powiat.rzeszow.pl

 

Zespół ds. pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie telefon: 519-585-761 adres poczty elektronicznej: bogumila.matula@powiat.rzeszow.pl

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności telefon: 519-586-021 lub 519-586-107 adres poczty elektronicznej: agnieszka.capińska@powiat.rzeszow.pl

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie telefon: 518-736-839 adres poczty elektronicznej: oik@powiat.rzeszow.pl