Zadania zawarte w w/w projekcie są realizowane w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2020. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiat Rzeszowski. Głównym realizatorem zadań jest OIK w Górnie a wszystkie działania skierowane do mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego.

Głównym celem projektu jest zintensyfikowanie pomocy dla seniorów i młodzieży zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami a aktywnym młodym pokoleniem, które jest lepiej dostosowane do nowych warunków gospodarczych i społecznych.

Działania planowane w projekcie „Zawsze jest czas by zapobiegać przemocy”

1. Organizacja pogadanek, spotkań, warsztatów dla seniorów, ze specjalistami z różnych dziedzin. Spotkania pozwolą seniorom na zdobycie odpowiedniej wiedzy z zakresu zdrowia, psychologii, zagadnień prawnych itp. Zadbanie o siebie i swoje zdrowie spowoduje, że osoby starsze będą mieć szansę pozostać dłużej niezależnymi, a tym samym będą mniej narażeni na przemoc. Zaplanowano: spotkanie z rehabilitantem, spotkanie z psychologiem, spotkanie ze specjalistą, który uzmysłowi seniorom jakie niebezpieczeństwa i pułapki czyhają na osoby starsze we współczesnym świecie, spotkanie z specjalistą terapii uzależnień, spotkanie z dietetykiem oraz spotkanie z lekarzem.

Dodatkowo zorganizowane zostanie spotkanie plenerowe seniorów i wnuków, mające na celu integrację międzypokoleniową, profilaktykę przemocy oraz wprowadzanie prawidłowych wzorców rodzinnych i środowiskowych. Wspólne spędzanie czasu przyniesie obopólne korzyści. Zarówno seniorzy jak i dzieci, będą mieli okazję pobyć ze sobą, porozmawiać oraz lepiej się poznać i tym samym zacieśnić więzi rodzinne.

2. Organizacja cyklu warsztatów profilaktyczno – edukacyjnych dla młodzieży ze szkół średnich mających na celu między innymi zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy, poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych itp. Warsztaty zostaną przeprowadzone pod nazwą: warsztat „JA”, warsztat „Wspólnie lepiej”, warsztat „Razem przeciwko przemocy” oraz warsztat „Szczęśliwa rodzina”.

Przeprowadzony zostanie również turniej gier planszowych, którego głównym celem jest rozwijanie umiejętności logicznego myślenia wśród uczniów, rozwijanie postaw rywalizacji fair play oraz zachęcanie do takich form spędzania wolnego czasu, które rozwijają i  pogłębiają kontakty międzyludzkie, w tym rodzinne.

3. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie i Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Rzeszowie mające na celu wzmocnienie kompetencji miękkich niezbędnych w pracy z Klientem w sytuacji kryzysowej. Wychodząc na  przeciw specyficznym  potrzebom klientów naszej instytucji jest wymagane, aby kadra specjalistyczna posiadała kompetencje w zakresie nowoczesnych metod pracy z rodziną w kryzysie m.in. przemocy domowej.

4. Przygotowanie i opracowanie przez pracowników OIK w Górnie „Ściągi dla seniora”. Broszura zawierająca treści profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne na temat radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dotyczących przemocy, pozwoli dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Jej nieduża forma, napisana przystępnym językiem będzie zrozumiała dla różnych grup odbiorców. Spisane i utrwalone treści, mogą być pomocne w różnych sytuacjach i pozwolą odbiorcom na odświeżanie wiedzy, kiedy zajdzie taka potrzeba lub przekazanie jej innej osobie w potrzebie.

W ramach działań realizowanych w projekcie zaplanowane jest umieszczanie w lokalnej prasie informacji promujących realizowane działania oraz artykułów o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

Ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno

tel. 518-736-839

oik.gorno@poczta.fmoik@powiat.rzeszow.pl