Rozpoczęcie realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji projektu

„Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w powiecie rzeszowskim

 

Powiat Rzeszowski- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie wraz z innymi 15 partnerami rozpoczęło  realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian,  Działanie 7.19 Integracja społeczna.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, który jest podmiotem odpowiedzialnym za prawidłową realizację i rozliczenie projektu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego oraz partnerem społecznym- Stowarzyszenie CRAS z Rzeszowa

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim.   

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, kandydatów do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej, kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz członków ich rodzin, osób opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież, otoczenia ww. grup docelowych, rodziców/opiekunów, rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych lub rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, kadry realizującej działania w obszarze usług społecznych, kandydatów do świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym z terenu województwa podkarpackiego.

Planowane działania w  projekcie przez PCPR w Rzeszowie:

 1. Działania dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia, przebywających w rodzinach oraz różnego rodzaju placówkach całodobowych m.in. ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych itp.
 2. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze lub doświadczających kryzysu oraz otoczenia ww. osób/rodzin
 3.  Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz innych całodobowych instytucji opieki, w których przebywają dzieci i młodzież m.in. poprzez promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, usługi wsparcia dla osób i rodzin zastępczych oraz kandydatów, tworzenie rodzinnych form opieki zastępczej.
 4. Upowszechnienie idei rodzicielstwa.
 5. Kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą lub inne instytucje opieki całodobowej.
 6. Wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych z pakietem usług dostosowanych do potrzeb osób opuszczających pieczę zastępczą.
 7. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji rodzin zastępczych.
 • Okres realizacji projektu -01.11.2023 r. – 28.02.2026 r.
 • Całkowita wartość projektu (całkowity koszt projektu): 16 237 976,72 zł
 • Wkład własny Powiatu Rzeszowskiego 825 000, 00 zł
 • Łączna wysokość dofinansowania15 412 976,72 zł (w tym ze środków europejskich 13 802 280,21 zł oraz ze środków dotacji celowej 1 610 696,51 zł).

Główne rezultaty projektu obejmują zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny  i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych, przystosowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do samodzielnego funkcjonowania poza ośrodkiem wychowawczym, poprawę funkcjonowania rodzin zastępczych. W ramach projektu Powiat Rzeszowski tworzy 5 mieszkań treningowych w Górnie przeznaczone dla 7 osób –usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.