Rodzina 500+

 Logo programu Rodzina 500+

Zmiana w w/w ustawie została zapisana w Ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195).

Rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka może złożyć wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie o przyznanie dodatku wychowawczego. Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej w wieku do ukończenia 18. roku życia bez względu na kryterium dochodowe, w wysokości 500 zł. miesięcznie.

Rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka będą mogli otrzymywać świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (660 zł. – rodziny spokrewnione, 1000 zł. – rodziny niezawodowe i rodziny zawodowe) oraz dodatek wychowawczy w kwocie 500 zł., który jest dodatkowym wsparciem na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek dochodowy.

Przyznanie dodatku wychowawczego następuje w drodze decyzji administracyjnej, prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.  

W plikach do pobrania znajduje się wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.