Spotkanie z przedstawicielami jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu rzeszowskiego

Spotkanie z przedstawicielami jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu rzeszowskiego

Podczas spotkania poruszono następującą problematykę:

  • działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  • odpłatności za pobyt dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, windykacja świadczeń,
  • funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie,
  • pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym pomocy specjalistycznej,
  • realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego – prezentacja,
  • działalności bieżącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  • dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON: zadania – rodzaje dofinansowań, programy Aktywny samorząd, wyrównywanie różnic między regionami, podział środków PRFON,

 

Spotkanie było okazją do prezentacji działalności domów pomocy społecznej,  dyskusji o problemach jednostek jak również do wymiany doświadczeń o realizowanych zadaniach miedzy uczestnikami.