Szkolenie dla rodzin zastępczych

Szkolenie dla rodzin zastępczych

Szkolenie przeznaczone było dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej z terenu powiatu rzeszowskiego.

Szkolenie prowadziła dr Małgorzata Michel – pedagog, trener pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia dotyczące:

  • faz rozwoju człowieka wg E. Eriksona,
  • diagnozy faz rozwoju dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
  • koncepcji społecznych i nabywania przez dzieci umiejętności społecznych w określonych fazach rozwoju,
  • zdefiniowania potencjalnych kryzysów rozwojowych w poszczególnych fazach rozwoju dziecka oraz możliwych strategii radzenia sobie z nimi u dzieci i młodzieży,
  • twórczych i dewiacyjnych strategii adaptacyjnych u dzieci i młodzieży.

Szkolenie prowadzone było przede wszystkim w formie mini wykładów, prezentacji multimedialnej, pogadanek, dyskusji, pracy w zespole oraz pracy indywidualnej.

W szkoleniu wzięło udział kilkanaście rodzin zastępczych. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zachęcamy do korzystania z oferty szkoleniowej PCPR w Rzeszowie – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w przyszłości.