Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej - nabór wniosków

Nabór wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.) oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Jest to program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Beneficjentami programu mogą być:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t. j. Dz. U. 2018 poz. 511 z póź. zm.), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Wnioski o dofinansowanie Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w terminie do 19 czerwca 2019 roku w siedzibie PCPR ul. Stefana Batorego 9, 35-005 Rzeszów.