Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Pierwszy w powiecie rzeszowskim

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Górnie

 

W ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w 2022 roku rozpoczął funkcjonowanie Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Górnie.

Utworzenie Domu możliwe było dzięki środkom  pozyskanym z budżetu państwa w tym rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin ,,Za Życiem” oraz środków pochodzących z budżetu Powiatu Rzeszowskiego.

 

Na realizację zadania została przyznana dotacja ze środków budżetu państwa w wysokości: 1.264.117,00 zł.

Łączny koszt realizacji zadania łącznie z wkładem własnym wyniósł: 1.580.892,85 zł.

Siedziba Domu mieści się w wyremontowanym budynku znajdującym się  w kompleksie SPZZZ ,,Sanatorium” przy ul. Rzeszowskiej 5 (pawilon 8) w Górnie.

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Górnie działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki  Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2024r (Dz. U. 2024 r., poz. 169) w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
 • Regulaminu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie;

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi, kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę na dziećmi.

USŁUGI

Podstawowe usługi świadczone przez Dom obejmują:

W zakresie interwencyjnym:

 • zapewnienie schronienia;
 • zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony w związku z problemem przemocy w rodzinie;
 • udzielenie w razie potrzeby natychmiastowej pomocy psychologicznej lub wsparcia emocjonalnego przez pracownika Domu;

W zakresie terapeutyczno-wspomagającym:

 • dokonanie diagnozy sytuacji mieszkańca;
 • udzielenie wsparcia terapeutycznego;
 • udzielenie wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa w szczególności psychologicznego, prawnego, pedagogicznego oraz socjalnego;
 • przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej;
 • zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a zwłaszcza wzorca wyuczonej bezradności;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz zdobywaniu umiejętność prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

W zakresie potrzeb bytowych:

 • zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu;
 • 4 odrębne mieszkania składające się z kuchni, łazienki oraz pokoju dziennego, dostosowane do potrzeb opiekunów z dziećmi w każdym wieku;
 • wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego dla mieszkańców z dziećmi;
 • pomieszczenie do prania i suszenia;
 • pomieszczenie do pracy indywidualnej z mieszkańcami;
 • środki higieny osobistej, środki czystości w sytuacji, gdy nie ma możliwości ich samodzielnego zakupu.

SKIEROWANIE

Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja administracyjna o skierowaniu wydana przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

Skierowanie wydaje się po zgromadzeniu przez właściwy ośrodek pomocy społecznej następujących dokumentów:

 • wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu;
 • rodzinny wywiad środowiskowy;
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w domu w odniesieniu do wszystkich osób kierowanych do domu a w odniesieniu do kobiet w ciąży także dokument potwierdzający ciąże;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada;
 • opinia ośrodka, w którym złożono wniosek o skierowanie do domu, zawierająca uzasadnienie pobytu w domu;
 • postanowienie sądu, jeśli jest to osoba niepełnoletnia.

ODPŁATNOŚĆ

Pobyt w Domu jest odpłatny- średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca  w Domu na rok 2024 wynosi  5 500 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr II/6/2024 Starosty Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2024 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2024 r. poz. 1697).

 

Szczegółowe informacje na temat odpłatności można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9 lub pod nr telefonu 519 585 761.

 

Informacje na temat funkcjonowania Domu dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży w Górnie można uzyskać pod nr telefonów: 451 166 830, 451 166 829.

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Strona na Facebook

 

 

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w RzeszowieLogo Powiatu Rzeszowskiego