ZOSTAŃ RODZICEM NA ZASTĘPSTWO…

ZOSTAŃ RODZICEM NA ZASTĘPSTWO…

Dzieci pozostające bez opieki rodziców biologicznych też mają prawo do miłości…

Rozróżniamy trzy typy rodzin zastępczych. Przodkowie dziecka lub rodzeństwo dziecka (wstępni) umieszczonego w rodzinie, tworzą tzw. rodzinę zastępczą spokrewnioną. Natomiast niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka tworzą rodzinę zastępczą niezawodową lub zawodową.

    Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • posiadają i posiadały pełnię władzy rodzicielskiej,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny,
  • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji wystawioną przez psychologa,
  • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe,
  • nie były skazane za przestępstwo umyślne,
  • posiadają stałe źródło dochodu (co najmniej jedna osoba w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej).

 

Nie tylko małżeństwa mogą się starać o status rodzica zastępczego, status ten mogą uzyskać również osoby samotne.

Rodzinom zastępczym PCPR Rzeszów zapewnia: świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, przygotowanie rodziny zastępczej do przyjęcia dziecka (udzielenie niezbędnych informacji o dziecku), wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, poradnictwo dla rodzin zastępczych, ich dzieci i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, szkolenia i grupy wsparcia, pomoc prawną zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego, pomoc psychologiczną i pedagogiczną, wsparcie pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej.

Kandydaci, po złożeniu wniosku, przechodzą procedurę kwalifikacyjną, która polega na weryfikacji formalnej (właściwe dokumenty), badaniach psychologicznych, wywiadzie pedagogicznym, wizytacji w miejscu zamieszkania oraz szkoleniu.

Mając na uwadze dobro dzieci Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie jako ORPZ w powiecie rzeszowskim systematycznie prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych. Prowadzone są stale akcje promujące idee rodzicielstwa zastępczego: na bieżąco dystrybuowane są ulotki, plakaty  i broszury informacyjne dotyczącą rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu rzeszowskiego.

 

Podziel się swoją miłością i stwórz rodzinę zastępcza dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z PCPR w Rzeszowie ORPZ: ul. S. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, tel. 17 859 48 23 lub 519 585 391 w godzinach urzędowania 7.30-15.30