Działania zrealizowane przez OIK w Górnie w 2016 roku

Działania zrealizowane przez OIK w Górnie w 2016 roku

Świadczone usługi mają formę: poradnictwa specjalistycznego w tym prawnego, psychologicznego, socjalnego i rodzinnego osobom lub rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, w poradzeniu sobie z traumatycznymi przeżyciami bez względu na posiadany dochód. OIK udziela  bezpiecznego schronienia w sytuacjach uzasadnionych, zagrażających zdrowiu lub życiu osób/rodzin ofiar przemocy, ofiar handlu ludźmi. Interdyscyplinarne działania  podejmowane  na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, mają na celu przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z trudnościami.

            W 2016 roku pracownicy oprócz zadań z zakresu interwencji kryzysowej zorganizowali wiele działań o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i integracyjnym dla rodzin korzystających z pomocy Ośrodka.

            Z okazji  „Dnia Dziecka” na terenie Ośrodka zorganizowano imprezę plenerową dla rodzin z dziećmi korzystających z pomocy OIK, w której udział wzięło 52 osoby w tym 33 dzieci. Na najmłodszych uczestników czekały liczne atrakcje m.in. odbyły się konkursy i zabawy z nagrodami poprowadzone przez animatora a także pamiątkowe upominki w tym czasie rodzice mogli skorzystać z poradnictwa prowadzonego przez pracowników Ośrodka. Dla wszystkich uczestników został przygotowany poczęstunek, a także wspólny grill. Impreza współfinansowana była przez Gminę Sokołów Młp. ze środków przyznanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, przez darczyńców z powiatu rzeszowskiego oraz niżańskiego, a także ze środków Powiatu Rzeszowskiego. 

W 2016 r. pracownicy OIK przeprowadzili  kolejny raz cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych wśród uczniów klas od 0 do 6 w szkołach z terenu Powiatu Rzeszowskiego, w tym w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Sokołowie Młp.,  Szkole Podstawowej w Kamieniu Krzywa Wieś oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Stanisława Kostki w Trzebosi. Tematem spotkań była przemoc domowa i przemoc rówieśnicza w szkole oraz cyberprzemoc. Głównym celem spotkań z młodzieżą było przede wszystkim zapoznanie z omawianymi pojęciami i definicjami, ukazanie właściwych metod postępowania oraz reagowania w różnych sytuacjach życiowych.

Ponadto zorganizowane zostały warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej z ZS w Sokołowie Młp. na temat uzależnień, w tym od substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy itd.) oraz spotkanie dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych, które odbędzie się w roku szkolnym 2016/2017, mające na celu uświadomienie rodzicom znaczenia bezpośrednich kontaktów rówieśniczych wśród uczniów orz wzmacnianie ich zainteresowań, szczególnie dotyczących aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego. Warsztaty oraz spotkanie sfinansowane zostały ze środków przyznanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w Sokołowie Młp.

Spotkania kontynuowała grupa wsparcia „Orchidea” w których uczestniczyło w sumie 20 kobiet z terenu Powiatu Rzeszowskiego z gmin: Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski, Kamień, Boguchwała, Świlcza, Błażowa, Trzebownisko oraz Dynów. Odbyło się 12 spotkań, w tym 4 poprowadzili pracownicy OIK, 1 mediator, 1 psycholog, 1 doradca zawodowy, 1 rehabilitant, 1 kosmetyczka, 1 fryzjerka. W ramach Grupy Wsparcia w październiku zostało zorganizowane plenerowe spotkanie na terenie Ośrodka, podczas którego wszystkie uczestniczki zostały zaproszone na ognisko. Na świeżym powietrzu można było skosztować kiełbasek oraz pieczonych w ognisku ziemniaków. Spotkanie miało na celu m.in. budowanie pozytywnych więzi pomiędzy uczestniczkami oraz stworzenie okazji do rozmów w luźnej atmosferze.

W okresie od 28.10.2016r. do 9.12.2016r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie zorganizował zajęcia dla rodziców i dzieci z cyklu warsztatów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzone przez firmę zewnętrzną. Podczas spotkań wszyscy uczestnicy mieli okazję brać czynny udział w zajęciach plastyczno-technicznych przy pomocy technik z zakresu arteterapii oraz w ciekawych zabawach muzycznych. Zajęcia umożliwiły rodzicom odkrywanie nowych pasji i zainteresowań oraz poznanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu z dzieckiem bez przemocy. Spotkania wykorzystując metody arteterapii i pedagogiki miały przede wszystkim na celu wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci i młodzieży, promowanie odpowiednich zasad i wzorców wychowawczych wolnych od przemocy oraz wzmacnianie pozytywnych więzi i relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi. Łącznie obyło się 5 spotkań, w których udział wzięło 15 osób. Warsztaty sfinansowane zostały ze środków Powiatu Rzeszowskiego.

W grudniu zostało  również zorganizowane spotkanie wigilijne, podczas którego odbyło się podsumowanie działalności Grupy Wsparcia oraz warsztatów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z elementami arteterapii.  W trakcie spotkania swoją obecnością zaszczycili nas również Pani Agnieszka Gabrowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz oraz kurator II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w sprawach rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Uczestnicy złożyli sobie życzenia i przełamali się opłatkiem. Tradycyjnie po życzeniach zasiedli do wspólnej wieczerzy, na której delektowali się potrawami przygotowanymi przez pracowników OIK. Przy stole była też okazja, by podsumować miniony rok i z nadzieją spojrzeć na nadchodzący Nowy 2017 Rok. Na zakończenie spotkania zaproszeni goście otrzymali upominki w formie piernikowych choinek zrobionych przez kadrę Ośrodka.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy zgłoś się do nas.

Uzyskasz fachową pomoc, wsparcie i zrozumienie.

W uzasadnionych przypadkach bezpieczne schronienie do 3 miesięcy.

Wszystko bezpłatnie, całodobowo i dyskretnie.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

Ul. Rzeszowska 5 – pawilon 7

36-051 Górno

tel. 518 736 839, tel. interwencyjny 885 696 640

oik.gorno@poczta.fm