Poradnictwo specjalistyczne w PCPR w Rzeszowie

Poradnictwo specjalistyczne w PCPR w Rzeszowie

Od 1 czerwca 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie rozszerzyło ofertę usług wsparcia w zakresie poradnictwa specjalistycznego. 

Dodatkowo ulegną zmianie godziny przyjęć – specjaliści będą pełnili dyżury również w godzinach popołudniowych w celu wychodzenia naprzeciw potrzebom klientów pomocy społecznej.

Pomoc będzie skierowana do osób i rodzin z terenu powiatu rzeszowskiego, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych oraz dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub osobistym pod nr telefonu 519-585-761.

Rozszerzona oferta usług poradniczych jest kolejnym etapem w budowaniu powiatowego systemu reintegracji rodziny, jak i rozwoju kompleksowego i spójnego systemu pieczy zastępczej.

Jednym z podstawowych założeń Konstytucji RP z 1997 r. jest zapewnienie każdemu człowiekowi prawa do życia w środowisku rodzinnym, wolnym od przemocy, która poniża, narusza prawa i dobra osobiste i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo szukać profesjonalnej pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej. Każdy z nas ma też prawo do godnego i bezpiecznego życia, a policja, prokuratura i sądy mają obowiązek pomóc w realizacji tych praw.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie oferują bezpłatne wsparcie w postaci możliwości skorzystania z konsultacji ze specjalistami dla mieszkańców z powiatu rzeszowskiego:

 GODZINY DYŻURÓW W FORMIE TABELI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów
Nr tel.: 519-585-761

Prawnik udziela porad we wtorki w godzinach 13.30 – 16.30 oraz w środy w godzinach 8.00 – 12.00.

Formy wsparcia i pomocy:

 • udzielanie informacji o obowiązujących przepisach w  zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego.

 

Psycholog udziela pomocy we wtorki w godzinach 7.30 – 15.30, w środy w godzinach 7.30 – 11.30 i czwartki w godzinach 9.00 – 17.00.

Formy wsparcia i pomocy:

 • pomoc psychologiczna, (poradnictwo, terapia),
 • psychoterapia,
 • psychoedukacja i poradnictwo wychowawcze,
 • poradnictwo i terapia indywidualna dzieci, młodzieży, dorosłych,
 • konsultacje i terapia rodzinna.

 

Pracownicy socjalni udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Formy wsparcia i pomocy:

 • obejmuje m.in. informowanie o uprawnieniach do świadczeń
 • z systemu zabezpieczenia społecznego, przedstawianie oferty wsparcia realizowanej przez instytucje i organizacje pozarządowe na terenie Powiatu Rzeszowskiego,
 • informacja o prawach i uprawnieniach,
 • działania o charakterze pracy socjalnej.

 

Specjalista pracy z rodziną udziela wsparcia we wtorki w godzinach 9.00 – 17.00.

Formy wsparcia i pomocy:

 • poradnictwo rodzinne z elementami mediacji w rodzinie,
  udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów funkcjonowania rodziny, udzielanie wsparcia w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie dla małoletnich rodziców, samotnych matek.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
36 – 051 Górno, ul. Rzeszowska 5 (pawilon nr 7)
Nr tel.: 518 -736 – 839
885 – 696 – 640 (interwencyjny)

Prawnik udziela poradnictwa w PCPR przy ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów we wtorki w godzinach 13.30 – 16.30 oraz w środy w godzinach 8.00 – 12.00.

Formy wsparcia i pomocy:

 • udzielanie informacji o obowiązujących przepisach w  zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego.

 

Psycholog udziela pomocy w środy w godzinach 13.00 – 18.00.

Formy wsparcia i pomocy:

 • pomoc w zakresie: przemocy, myśli samobójczych, żałoby, problemów psychicznych, problemów emocjonalnych, trudności wychowawczych, problemów oraz konfliktów małżeńskich, interwencji w kryzysie.

 

Pracownicy socjalni udzielają pomocy siedem dni w tygodniu w godzinach pracy OIK.

Formy wsparcia i pomocy:

 • obejmuje m.in. informowanie o uprawnieniach do świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego, przedstawianie oferty wsparcia realizowanej przez instytucje i organizacje pozarządowe na terenie Powiatu Rzeszowskiego,
 • informacja o prawach i uprawnieniach,
 • działania o charakterze pracy socjalnej.

 

Specjaliści pracy z rodziną udzielają wsparcia siedem dni w tygodniu w godzinach pracy OIK.

Formy wsparcia i pomocy:

 • poradnictwo rodzinne z elementami mediacji w rodzinie,
  udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów funkcjonowania rodziny, udzielanie wsparcia w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie dla małoletnich rodziców, samotnych matek.

 

Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim umówieniu się telefonicznym bądź osobistym