Spotkania profilaktyczne w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim

Spotkania profilaktyczne w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim

W ramach warsztatów prowadzący poruszyli następujące zagadnienia:

– Diagnoza zachowań ryzykownych  – spożycie środków psychoaktywnych;

– Uświadomienie przyczyn sięgania po substancje psychoaktywne (dopalacze oraz pozostałe narkotyki, alkohol, papierosy itp.);

– Przedstawienie skutków oddziaływań substancji psychoaktywnych na organizm człowieka;

– Wskazanie argumentów przemawiających „za” i „przeciw” zażywaniu środków uzależniających;

– Praca nad fałszywymi przekonaniami na temat skutków zażywania środków psychoaktywnych;

– Pogadanka dotycząca przekonań na temat środków psychoaktywnych budzących duże zainteresowanie wśród młodzieży jakimi są dopalacze, e-papierosy.

– Dostarczanie informacji o pozytywnych wymiarach zdrowego życia;

– Pokazanie możliwości poszukiwania dobrego życia bez pomocy środków psychoaktywnych;

            Ponadto Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SELF w dniu 24.11.2016 r. podczas wywiadówki szkolnej poprowadzi bezpłatne spotkanie dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych. Celem spotkania będzie uświadomienie rodzicom znaczenia bezpośrednich kontaktów rówieśniczych wśród uczniów oraz wzmacniania ich zainteresowań w szczególności dotyczących aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego przy jednoczesnym ograniczeniu biernych form, do których należy spędzanie czasu przed komputerem czy telewizorem. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców.

            Warsztaty profilaktyczne sfinansowane zostały przez Gminę Sokołów Małopolski – ze środków pozyskanych z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.