Spotkanie z jednostkami pomocy społecznej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Spotkanie z jednostkami pomocy społecznej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Podczas spotkania poruszono następującą problematykę:

  • przymusowego odbierania dzieci w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
    o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1390),
  • działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  • odpłatności za pobyt dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, windykacji opłat oraz i alimentacji,
  • pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym pomocy specjalistycznej,
  • realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego – prezentacja,
  • działalności bieżącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  • dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON: zadania – rodzaje dofinansowań, programy Aktywny samorząd, wyrównywanie różnic między regionami, podział środków PRFON,

 

Uczestnikom przekazano również informacje o poradnictwie specjalistycznym w PCPR, nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej oraz pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.