„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - Informacja z realizacji projektu w 2018 roku

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - Informacja z realizacji projektu w 2018 roku

 

W ramach projektu zorganizowano:

 

I. Cykl spotkań dla członków Klubu Seniora 50+ działającego przy MGOKSiR w Sokołowie Młp.,

– pogadankę z policjantem, podczas której poruszony został temat bezpieczeństwa osób starszych. Omówiono podstawowe informacje o przemocy w rodzinie i przemocy wobec osób starszych, przekazane zostały praktyczne wskazówki oraz omówiona Procedura Niebieskiej Karty, w tym zadania poszczególnych służb i policji. Ponadto omówiona została problematyka w zakresie oszustw metodą „na wnuczka”, cyberprzemocy oraz innych niebezpieczeństw mających odzwierciedlenie w codziennych sytuacjach.

– spotkania z psychologiem, poruszające tematykę przemocy wobec osób w podeszłym wieku ze szczególnym zwróceniem uwagi na formę przemocy jaką jest zaniedbanie. Celem spotkań z psychologiem było zwiększenie poczucia własnej wartości uczestników, nauka zachowań asertywnych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych i konfliktowych w tym związanych z przemocą w rodzinie.

– spotkanie z pracownikiem socjalnym z OPS. Pracownik socjalny udzielił praktycznych wskazówek jak skorzystać z pomocy finansowej, rzeczowej, socjalnej czy specjalistycznych usług opiekuńczych przez osoby starsze, samotne lub te którym rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić, zapoznał z dokumentacją potrzebną do uzyskania pomocy oraz odpowiedział na wszystkie związane z tym pytania. 

– spotkanie z prawnikiem, który omówił z uczestnikami spotkania kwestie prawne związane z stosowaniem przemocy w rodzinie oraz możliwości prawne obrony przed przemocą. Przy tym uświadomił uczestnikom obowiązki dzieci wobec rodziców w podeszłym wieku oraz prawa które posiadają osoby starsze.

– spotkanie z zastępcą dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, na którym zostały przekazane informacje dotyczące warunków jakie muszą spełniać osoby ubiegające się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych, sposobów składania wniosków, przyznawania dofinansowania z PFRON jak i spraw związanych z orzecznictwem o stopniu niepełnosprawności.

 

II. Cykl spotkań dla uczniów klas pierwszych z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

– spotkania z psychologiem, podczas których uczniowie mieli możliwość rozmowy z specjalistą na temat przemocy w rodzinie, praw dziecka, sposobów unikania zagrożeń, a także na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

– spotkanie z policjantem, przybliżyło dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa jakimi powinny kierować się w domu, szkole, na ulicy. Policjant opowiedział jak zachowywać się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Dodatkową atrakcją dla dzieci była prezentacja wyposażenia policyjnego niezbędnego podczas wykonywania pracy.

– spotkanie z instruktorem tańca – zajęcia miały umożliwić dzieciom identyfikację uczuć, które zwłaszcza dla nich mogą być trudne do zwerbalizowania. Tańcząc w grupie dzieci doświadczają uczucia jedności, ruch wyzwala radość, ośmiela, pomaga rozładować różnego rodzaju napięcia, odreagowywać trudne emocje takie jak gniew, złość, pomaga w pokonywaniu.

 

III. Cykl działań łączących pokolenia.

Zorganizowano warsztaty z elementami arteterapii dla uczestników Klubu Seniora 50+ działającego przy MGOKSiR w Sokołowie Młp. oraz uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. mających na celu integrację międzypokoleniową oraz profilaktykę przemocy. 

Warsztaty miały formę zajęć miedzy innymi plastycznych, muzycznych, recytatorskich i były prowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę. Wspólne spędzanie czasu przyniosło obopólne korzyści. Dzieciom pozwoliło lepiej zrozumieć proces starzenia się, nawiązać relacje z osobami starszymi, dostrzec ich potencjał, docenić ich twórczość i kreatywność. Z kolei seniorzy mieli możliwość do podzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami oraz skorzystać z energii i pomysłowości dzieci podczas wspólnych przedsięwzięć.

 

IV. Film profilaktyczny

Przygotowany został film pt. „Przemoc boli w każdym wieku” na temat przemocy wobec osób starszych, mający na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej przemocy wobec osób starszych.

 

V. Happening

Ostatnim działaniem zrealizowanym w ramach projektu był happening podsumowujący projekt na który zaproszeni zostali uczestnicy projektu: seniorzy, dzieci oraz ich rodzice a także przedstawiciele szkół/przeszkoli oraz instytucji działających w obszarze pomocy społecznej.

Podczas happeningu odbył się wykład, prezentacja na temat diagnozy zjawiska przemocy na terenie powiatu rzeszowskiego, prezentacja filmu profilaktycznego oraz podsumowanie działań  zrealizowanych w ramach Programu Osłonowego. Zaproszeni goście mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie, prowadzonym przez profesora, humanistę, który w ciekawy sposób przestawił różnice międzypokoleniowe.

 

Uczestnicy biorący udział w projekcie otrzymali materiały promocyjne i profilaktyczne zawierające informacje na temat przemocy w rodzinie oraz miejsc gdzie jest możliwe uzyskanie pomocy (zaprojektowane i zakupione zostały notesy, długopisy, opaski odblaskowe, kubki, książeczki edukacyjne zawierające dane teleadresowe OIK oraz instytucji współpracujących w realizacji projektu).