Zmiana przepisów dotyczących wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności

Zmiana przepisów dotyczących wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności

Wnioski o wydanie legitymacji składa się na obowiązującym na terenie całego kraju jednakowym wzorze. Do wniosku dołącza się  jedno aktualne, nieopieczętowane, podpisane zdjęcie (o wymiarach 35 mm x 45 mm.).
Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:  

  • 5 lat w przypadku  legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
  • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

Legitymacje wydawane są wyłącznie na podstawie ostatecznego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,  legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. 1 września 2017r., zachowują ważność na czas w nich określony.
Jeżeli wnioskodawca nie posiada ważnej legitymacji, możliwe jest posługiwanie się posiadanym orzeczeniem.

UWAGA!
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie przyjmuje jedynie wnioski o wydanie  legitymacji i przekazuje legitymację wnioskodawcy.

 

Wyjaśnienia Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych