Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze, z siedzibą w Rzeszowie przy  ul. Warszawska 5/7, zaprasza do udziału w Projekcie „STOP WYKLUCZENIU- aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących powiat rzeszowski, m. Rzeszów, bez ograniczeń wiekowych, niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- korzystających lub kwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej lub  korzystających z PO PŻ,  które mają chęć powrócić na rynek pracy.

Uczestnikom projektu oferowane jest bezpłatne wsparcie psychologiczne, zawodowe, pomoc prawna, pośrednictwo pracy, usługi prozdrowotne- okulista lub dentysta lub dietetyk lub usługi w zakresie zmiany wizerunku – fryzjer lub kosmetyczka lub stylistka, kursy zawodowe kończące się formalnym potwierdzeniem nabytych kwalifikacji oraz 5 miesięczne płatne staże zawodowe.

 Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze,

Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów

tel. (17) 852 27 60,  fax (17) 860 25 97, 667 634 180

http://stopwykluczeniu.altum.pl/

Pliki do pobrania