Nabory wniosków ze środków PFRON

Nabory wniosków ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie dysponuje środkami finansowymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

 

W ramach tych środków prowadzone są nabory wniosków na następujące formy wsparcia:

 1. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla osób z niepełnosprawnością.

Dotację mogą otrzymać osoby zameldowane na terenie powiatu ziemskiego rzeszowskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

 1. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

  O przyznanie zwrotu kosztów może ubiegać się pracodawca, który:
 • tworzy miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego rzeszowskiego,
 • zobowiąże się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego przez okres co najmniej 36 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • prowadzi działalność co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych,
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • w stosunku do którego nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o jego likwidację.
 1. Staże dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zarejestrowanych
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako poszukujący pracy, nie pozostających
  w zatrudnieniu.

Szczegółowe informacje na temat zasad wnioskowania oraz wysokości udzielanego wsparcia dostępne są pod nr tel.: 17 25 00 222 lub siedzibie Urzędu: Centrum Aktywizacji Zawodowej, al. Batalionów Chłopskich 7 w Rzeszowie, pokój 9 w godzinach pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.